В Троян подготовката на предстоящите на 9 юни избори е в ход

Във връзка с произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и изборите за Народно събрание на 9 юни 2024 г. със заповед № 571 от 17.04.2024 г. на кмета на община Троян са образувани 62 броя секционни избирателни комисии/подвижна секционна избирателна комисия (СИК/ПСИК) на територията на общината. Съставите на СИК са в състав 7 и 9 членове, определени с решение на Районната избирателна комисия (РИК) – Ловеч.

В определения срок, съгласно Изборния кодекс, общинска администрация – Троян, обяви предварителните избирателни списъци – част I на интернет страницата на Общината и на местата за обявяване, съгласно издадената от кмета на общината заповед.

На 25 април 2024 г. в салона на Община Троян бе проведена среща с всички кметове и кметски наместници на територията на общината, на която среща получиха подробна информация във връзка с предстоящото произвеждане на избори, свързана с техните задължения, съгласно Изборния кодекс и организация, относно оборудване на помещенията, в които се разполагат секционните комисии.

Кметът на община Троян Донка Михайлова отправи покана до всички парламентарно представени партии и коалиции от 49-то Народно събрание за провеждане на консултация за попълване съставите на СИК/ПСИК. На 29 април 2024 г. се проведе консултация за попълване съставите на секционните комисии на територията на община Троян. На консултацията присъстваха всички партии и коалиции, които са парламентарно представени. На провелата се консултация на 29 април 2024 г. бе постигнато съгласие за съставите на СИК и ПСИК.

Напомняме, че на официалната страница на Община Троян са публикувани съобщения с приложени към тях заявления във връзка с изборите за членове на Европейския парламент от Република България и изборите за Народно събрание. В съобщенията са упоменати регламентираните срокове, в които гражданите могат да заявяват своите желания за гласуване по настоящ адрес, ако гласоподавателят има настоящ адрес на територията на общината. Също така избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма към кмета на община Троян/кметове на кметства/кметски наместници.

Важно е да се отбележи, че за двата вида избори всеки гласоподавател, ако желае да бъде включен в избирателния списък и за двата избора, е необходимо да подаде две отделни заявления.

В Изборния кодекс е налице изискване за т.нар. уседналост като условие за упражняване на активното избирателно право – право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат гражданите, които са „живели най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз“, което означава:

- за български гражданин – да има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на Република България или постоянен адрес на територията на Република България и настоящ адрес в друга държава – членка на Европейския съюз към 09.03.2024 г.;

- за гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз – да има адрес на пребиваване на територията на Република България или на друга държава – членка на Европейския съюз към 09.03.2024 г.

Предстои кметът на общината да издаде заповед за местата, на които политическите партии и коалиции имат право да поставят агитационни материали.

Подготовката на предстоящото произвеждане на избори две в едно тече съгласно хронограмата и се спазват всички законоустановени изисквания.

Източник: Община Троян

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"