Община Троян обяви условията за финансиране на събития от културния календар за 2024 година

Община Троян публикува на официалната си интернет страница насоки за кандидатстване за включване на прояви в календарния план на културните събития за 2024 година. В съобщението се отбелязва, че:

* Културният календар на Община Троян подкрепя и реализира събития с местно, национално и международно значение;

* Насърчава устойчивостта на утвърдени културни събития и подкрепя иновативни културни събития;

* Популяризира нематериалното културно наследство – местни обичаи, традиционни празници и др.;

* Кандидатстването се осъществява по утвърден от кмета на община Троян формуляр /Приложение 1/, който съдържа:

  1. Обща информация за предложението (наименование на предложението, кандидатстваща организация, място на провеждане, дата на провеждане, обща стойност на предложението).
  2. Информация за кандидатстващата организация – лице за контакти, телефон, имейл адрес, и др.
  3. Кратко описание на предложението за организиране на събитие - цели и описание на предложението:

Целеви групи. Към каква публика е насочено събитието?

Дейности и времеви график. Конкретните дейности и сроковете за тяхното осъществяване.

Резултати. Какви са очакваните резултати от реализирането на събитието? Как ще бъдат популяризирани?

Партньори. Кратка информация за партньорите, ако има такива.

  1. Финансов разчет на необходимите средства за реализация на събитието /Приложение 2 и/или Приложение 3/

Община Троян финансира до пет проектни предложения на една институция;

Община Троян финансира едно проектно предложение на институция в размер на 80%, като собственият принос е 20% от общата стойност на предложението. Кандидатстващата институция подава приоритетно проектно предложение, което желае да бъде финансирано от Община Троян като попълва Приложение 1 и Приложение 2;

Всяко следващо проектно предложение на същата институция подлежи на финансиране в размер на 50% от Община Троян и 50% собствен принос. При кандидатстването се попълва Приложение 1 и Приложение 3.

Във финансовия разчет е важно да се посочи характерът на разхода, в т.ч. рекламни материали, озвучаване, хонорар изпълнител/и, транспорт, заря и др. Разходи за хранителни стоки не са допустим разход.

При реализирането на одобрено по Културен календар събитие, задължително на видно място се упоменава, че събитието е осъществено с финансовата подкрепа на Община Троян.

Срок за кандидатстване – до 7 декември 2023 г.

 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"