Новости при заявяване на дърва за огрев от населението

Общините ще имат основен ангажимент при доставянето и снабдяването с дървесина за следващия отоплителен сезон, съобщиха от Северозападно държавно предприятие – Враца, в чийто териториален обхват е и община Троян.

От 1 февруари до 31 март 2023 г. е срокът, в който физическите лица могат да подават заявления за дърва за огрев до кмета на съответното населено място, който изготвя списък. Право на закупуване на дървесина на корен или от склад имат представители на едно домакинство, с постоянен или настоящ адрес по местоживеене.

Новото обаче е, че в срок до 15 април общинската горска структура ще извършва проверка на списъците и при необходимост ще приема заявления за изменения и допълнения в него. След изтичане на срока ръководителят на общинската горска структура ще изпраща списъка до директора на съответното държавно горско стопанство.

Списъкът се обявява на видно място в сградата на съответната община, район, кметство или населено място, общинска структура, държавни горски и ловни стопанства и се публикува на интернет страниците им. Той се изготвя на база заявленията от физическите лица и се изпълнява по реда на тяхното постъпване, като с приоритет се осигурява дървесина на физическите лица с издадени решения по реда на Наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, които имат право да закупуват дървесината от горските територии – общинска или държавна собственост.

Информацията за определените количества дървесина, които могат да се добиват самостоятелно от физическите лица за лична употреба без право на продажба до края на отоплителния сезон 2022/2023 г., се публикува на интернет страниците на държавните предприятия, учебно-опитните горски стопанства и общинските горски структури до края на настоящия месец. Такова задължение за публикуване е предвидено ежегодно до 31 януари за следващите отоплителни сезони. Информацията съдържа предвидени количества по обекти, подотдели и землища, съобразно одобрените годишни планове за ползване на дървесина.  

Според измененията и допълненията в Закона кметът на общината писмено уведомява директора на съответното държавно горско стопанство, държавно ловно стопанство или учебно-опитно горско стопанство какъв обем от заявените количества дървесина ще бъде добит от горски територии – общинска собственост.

До края на месец май горепосочените структури публикуват на своите интернет страници актуални цени за продажба на стояща дървесина на корен, както и данни за всички регистрирани към датата на публикуване обекти за преработка и продажба на дървесина, в които се извършва търговия с дърва за огрев на територията на съответната община.

При постъпили заявления за дърва за огрев над възможно допустими количества се прилага коефициент на редукция спрямо всички заявители. Общото количество дървесина, което едно домакинство може да закупи за една календарна година, е до 10 пространствени куб. м. Дървата за огрев се предоставят на физическите лица, включени в списъците, в срок до 1 ноември на текущата година. Те се осигуряват приоритетно от горските територии, собственост на съответната община, а когато това е невъзможно, от горските територии – държавна собственост.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"