Сгради с 559 жилища кандидатстват за саниране

Петнадесет заявления за участие в процедурата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд по Националния план за възстановяване и устойчивост са постъпили в Община Троян до 10 май – крайния срок за подаване на документите от кандидатите. Това съобщи на следващия ден пред журналисти кметът Донка Михайлова. Сградите обхващат 559 жилища, а също и стопански обекти. Очакваната стойност на инвестициите е около 14 233 000 лева.

След преглед за коректността на представените документи предстои да бъдат подписани партньорски споразумения между всяко сдружение на собствениците и Общината. Общинската администрация ще бъде водещ партньор и ще изпълнява функциите по администрирането и финансовото управление на проектите, както и отчитането им пред структурата за наблюдение и докладване (МРРБ) при получаване на финансиране.

Крайният срок, в който Общината трябва да подаде формуляра за кандидатстване за всяка сграда в Информационната система на Механизма за възстановяване и устойчивост (ИСУН 2020), е 31 май 2023 година.

В случай че сградите бъдат одобрени, те ще получат 100% безвъзмездна финансова помощ и на собствениците ще бъдат възстановени разходите, които са заплатили за предварителното обследване на сградите.

След приключване на този първи етап ще стартира прием на проекти по втори етап от реализирането на мярката. В него безвъзмездната финансова помощ ще бъде 80% от допустимите разходи. Тя ще стартира след края на настоящата процедура и кандидатстването по нея ще приключи на 31.12.2023 година.

Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 г., а крайни получатели на помощта са сдруженията на собствениците, регистрирани по ЗУЕС.

Основната цел на програмата е подобряване енергийните характеристики на жилищните сгради, достигане на клас на енергопотребление „В“, намаление на енергийното потребление на страната, редуциране на емисиите на парникови газове, постигане на 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от жилищния сграден фонд, намаляване на енергийната бедност чрез намаляване на разходите за енергия, подобряване на условията и качеството за живот чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд и др.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"