По спешност общинският съвет в Троян се събира на 47-мо заседание*

Временно изпълняващият длъжността кмет на община Троян предложи на председателя на общинския съвет свикване на заседание на съвета, което не беше планирано.

Заседанието е по повод на подадено в Търговския регистър заявление, с което се иска обявяване на решение на акционерите в  „Търговия Троян“ АД за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови 50 хиляди поименни акции с номинална стойност от един лев за всяка една. Решението на Общото събрание на акционерите в дружеството, в което Общината има 49% акционерно участие, е взето единствено с гласовете на „Търговия Троян 98“ АД, представлявано от Валентин Цветанов Бечев. Община Троян не е била информирана за събранието на акционерите по друг начин, освен чрез обявяване на поканата за свикването му в Търговския регистър. Към момента Община Троян няма представител в Съвета на директорите на дружеството, което води до затруднение Общината като акционер да бъде своевременно и надлежно информирана за дейността на дружеството, особено когато се засягат акционерните ѝ права.

С това решение, взето във време, в което кметът на общината е в отпуск, а общинският съвет на практика не заседава, грубо се погазва интересът на Община Троян, тъй като ако то бъде вписано в Търговския регистър след придобиване на всички новоиздадени акции от „Търговия Троян 98“ АД, акционерният дял на Общината в дружеството би намалял от 49% на 24.5%.

В тази връзка вече е свикано заседание на Общинския съвет на 19 октомври 2023 г. от 13.30 часа, на което се очаква да бъде гласувано решение, с което Община - Троян да запише и ПРИДОБИЕ 24 500 броя новоиздадени поименни акции с номинална стойност от един лев за всяка една от капитала на „Търговия Троян“ АД, с което ще бъде запазено досегашното съотношение на акционерните дялове между двамата акционери в дружеството и интересът на Общината ще бъде напълно защитен. За придобиването на акциите Община Троян следва да заплати сумата от 24 500 лева.

ОБЩИНА ТРОЯН

*Забележка: Заглавието е на редакцията

 

 

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"