Община Троян търси стажант по програма „Старт на кариерата“

Община Троян обявява подбор на кандидати за едно работно място на длъжност „Младши експерт“ в Общинска администрация Троян, финансирано по програма „Старт на кариерата“ за заетостта през 2021 г.

Лицата, кандидатстващи за длъжността, следва да са на възраст до 29 г., завършили висше образование (дипломирани), без трудов стаж по придобитата специалност,  регистрирани в дирекция „Бюро по труда“.

В срок до 19 май 2021 г., включително, кандидатите подават в дирекции „Бюро по труда” по регистрация комплект документи със заявление за кандидатстване по програмата.

Дирекция „Бюро по труда“ извършва първоначален преглед на документите за съответствие на кандидатите с изискванията за заемането на съответните работни места по програмата и насочват към Община Троян за интервю всички лица, отговарящи на изискванията.

Община Троян ще информира кандидатите за датата, часа, мястото и начина на провеждане на интервюто за работа.

Пълният комплект документи e публикуван на интернет-страниците на Министерството на труда и социалната политика (http://www.mlsp.government.bg) и на Агенцията по заетостта (http://www.az.government.bg/).

Кандидатите могат да получат допълнителна информация за работното място и документите за кандидатстване и на интернет-страницата на Община Троян: https://www.troyan.bg/bg/karieri.

Източник: Община Троян

 

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2022 Вестник "Троянски глас"