Община Троян въвежда система за разделно събиране на зелени отпадъци

Община Троян предприема поредна стъпка към разширяване на възможностите за екологично третиране на отпадъците като въвежда система за разделно събиране на зелени отпадъци на територията на града. От 6 август започва поетапно разполагане на предвидените за целта контейнери в Троян, като те ще бъдат на разположение на гражданите до 30 ноември.

В контейнерите могат да бъдат поставяни всички видове градински (зелени) отпадъци – цветя, трева, свежи и изсъхнали листа, части от храсти и клони. Разделно събраните отпадъци от домакинствата, зелените площи към обществени и търговски обекти, производствените, стопански и административни сгради и т.н. ще се извозват до компостиращата инсталация край Троян.

От Община Троян обръщат специално внимание на гражданите, че в съдовете за растителни отпадъци категорично не трябва да се изхвърлят: полиетиленови торби, пелени, санитарни продукти, торбички за прахосмукачки, угарки от цигари и пепел, сготвена храна, месо, риба, млечни продукти, кожа, кости, битова смет, както и рециклируеми отпадъци от хартия и картон, пластмаса, метали и стъкло, опасни отпадъци от домакинствата, лекарства, опасни химикали, бои и лакове, излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, излезли от употреба гуми.

Чрез планираното разделно събиране на зелени отпадъци Община Троян се стреми да осмисли ефективното им изпозване като ресурс, допринасящ за:

  • производство на компост (органична тор), който, използван в почвата, увеличава нейните хранителни вещества и намалява необходимостта от използване на изкуствени торове и пестициди;
  • намаляване на количеството битови отпадъци, постъпващи за депониране;
  • намаляване на парникови газове, генерирани при обезвреждането на отпадъците.

Община Троян призовава гражданите да се възползват от предоставената им възможност за правилно управление на различните потоци отпадъци и се надява, че подобно на много други екоинициативи, настоящата също ще намери широк отклик сред троянци.

 

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2022 Вестник "Троянски глас"