Печат на тази страница

Пламен Бойновски спечели конкурса за управител на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ ООД

02 Дек 2021

Днес, 2 декември, комисия, назначена със заповед на кмета на община Троян, проведе втория и третия етап на конкурса за възлагане управлението на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ – ООД, а именно: представяне на разработените от допуснатите кандидати концепции за развитие на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ ООД за срок от 3 години; и събеседвания с кандидатите, включващи въпроси по представените концепции, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на търговски дружества с общинско участие в капитала, представяне на способността на кандидата да планира и взима управленски решения, административни, професионални и делови качества и др.

Въз основа на  крайната оценка на комисията, представляваща средноаритметичната оценка от разработената концепция за участие в конкурса и проведеното събеседване на допуснатите до втори и трети етапи участници в конкурса, комисията е класирала на първо място кандидата Пламен Бойновски.

На основание т.7.5 на Решение №491/30.09.2021 г. на Общински съвет – Троян, Решение №328/30.09.2021 г. на Общински съвет – Априлци и Решение №2/15.10.2021 г. на Общото събрание на съдружниците на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ – ООД, комисията не е класирала кандидата Ганка Кукенска.

По информация на Община Троян

Споделяне

Свързани статии (по етикет)