Печат на тази страница

Две нови социални услуги открива Община Троян

08 Авг 2022
Двата нови центъра (за подкрепа на лица с увреждания и за грижа за лица с умствена изостаналост) са разположени в секция Г от сградата на т. нар. недостроена поликлиниката в Троян. Двата нови центъра (за подкрепа на лица с увреждания и за грижа за лица с умствена изостаналост) са разположени в секция Г от сградата на т. нар. недостроена поликлиниката в Троян.

Приключва изпълнението на строително-монтажните работи по проектите за изграждане на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства и на Център за грижа за лица с умствена изостаналост, разположени в секция Г от сградата на т. нар. недостроена поликлиниката в Троян. Това съобщи началникът на отдел „Социална и здравна политика“ в Община Троян Марияна Николова.

Първият от двата центъра е разположен на първия етаж и на част от приземния етаж. Той е с капацитет 30 места и ще осигурява дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация, терапия, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на хората, полагащи грижи за лицата от целевата група в домашна среда, както и мобилни услуги, заместваща грижа за срок не по-дълъг от 14 дни и други дейности, съгласно индивидуалните потребностите на целевите групи.

За разлика от него Центърът за грижа за лица с умствена изостаналост, който е разположен на втория етаж на сградата и е с капацитет 15 места, ще осигурява подходящи условия за живот на лицата.

Входът на сградата е общ за двата центъра, като достъпът до етажите се осъществява посредством асансьор и стълбище. На първия етаж са разположени стая за персонал и управител, кабинет за индивидуална работа и психолог и същинския център със стая за почивка почасов отдих (мъже), стая за почивка почасов отдих (жени), спалня заместваща грижа (мъже), спалня заместваща грижа (жени) и съответните санитарни помещения към тях. Вляво от входа се намират дневна и помещение за арт и трудотерапия, медицински кабинет и помещение за чистачка. В сутерена са разположени зала за лечебна физкултура, трапезария и кухненски бокс със склад към него, както и технически и спомагателни помещения.

На втория етаж са обособени 7 спални помещения (шест с по две легла и една стая с три легла) със санитарни възли към тях, дневна, трапезария с кухненски бокс, стая за персонала.

В дворното пространство са обособени зони за отдих и контакти с беседка, за занимания на открито и за градинарство.

След изграждането на социалната инфраструктура изпълнението на проекта включва дейности по подбор и наемане на персонал, разработване на вътрешна документация за работа на социалната услуга, обучение на специалистите и предоставяне на услугата „Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства“. 

Потребители на услугата ще бъдат пълнолетни лица (над 18 г.) с увреждания, включително с тежки множествени увреждания от общността и от услугите за резидентна грижа.

Центърът ще предоставя комплекс от интегрирани здравно-социални услуги за лица с различни увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания, съгласно индивидуалните потребности на потребителите.

Ще бъдат осигурени дневни, полудневни и почасови услуги като: информиране, консултиране, терапия, рехабилитация, обучение за придобиване на умения, дневна грижа и подкрепа, включително и на лицата от семейния кръг, полагащи грижи за своите близки с увреждане.

Услугата ще се предоставя в специализирана среда в новоизградената материална база, включваща рехабилитационна зала, стаи за дневен престой и групова работа, за индивидуална работа, за почивка на потребителите и кабинети за специалистите.

Ще бъдат предоставяни и мобилни услуги за потребителите, включващи информиране, консултиране, медицинско наблюдение, рехабилитация и терапевтична грижа в домашна среда от специалистите.

Включена е допълнителна услуга, заместваща грижа за срок не по-дълъг от 14 дни, за осигуряване на подкрепа за семействата, полагащи грижи за лицата с увреждания, чрез поемане на грижата за лицата от целевата група чрез краткосрочно настаняване в центъра.

Транспортът на потребителите до центъра и обратно, както и мобилната работа ще се извършва чрез закупените транспортни средства.

Ще бъде осигурена храна на потребителите, ползващи дневна и заместваща грижа.

Към момента е извършен подбор на следните специалисти: трудотерапевт, арт терапевт, медицинска сестра, социални асистенти, санитар, хигиенисти, шофьор и касиер-домакин. Общината е в процес на подбор на управител, медицински специалист, рехабилитатор, кинезитерапевт, санитари.

Екипът на проекта е в процес на разработване на необходимите методологии, правила, процедури и вътрешни документи за функциониране на центъра, както и процедура за включване на потребителите и план за развитие на услугата.

Ще се извърши подбор на потребителите на услугата като предстоят да бъдат извършени информационни срещи и кампании с потенциални потребители на услугата.

В рамките на изпълнение на проекта потребителите няма да заплащат такса за ползване на социалната услуга.

Социалната услуга е част от планираните интервенции за деинституционализация на грижата за хората с увреждания в Националната стратегия за дългосрочна грижа, като след приключване на нейното финансиране по проекта ще бъде осигурено държавно финансиране като делегирана от държавата дейност.

На втория етаж в секция Г на сградата ще бъде позиционирана предстоящата за разкриване социална услуга от резидентен тип „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ с капацитет 15 места.

Услугата ще предоставя 24-часова грижа на лица с умствена изостаналост за задоволяване на основните жизнени потребности на лицата от храна, настаняване в среда, близка до семейната, равен достъп до здравни, социални и съпътстващи услуги в общността.

Предстои да се извърши подбор, наемане и обучение на персонал, закупуване на допълнително оборудване и обзавеждане на помещения, настаняване на лицата от целевата група и фактическо предоставяне на социалната услуга.

Специалистите в центъра ще осигуряват необходимата индивидуална подкрепа на потребителите за водене на относително самостоятелен и независим живот чрез предоставяне на грижа и подкрепа при лично обслужване, медицинско наблюдение, хранене, терапевтични дейности за развитие, възстановяване, поддържане или подобряване на социални умения, включително умения за самообслужване, комуникация, организация на свободното време и личните контакти, обогатяване на социалният и културен живот и др.

До 30 юни 2023 г. дейността на Центъра ще се финансира със средства от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на ЕС.

Споделяне

Свързани статии (по етикет)