12 граждански проекта очакват подкрепа от програма „Обществен форум“

Приключи приемането на предложения по една от предпочитаните от троянци програми – „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“. В определения срок в Община Троян са постъпили 12 проектни предложения на обща стойност 58 440 лв., от които 37 432 лв. е исканото финансиране по програмата, предоставяно от общинския бюджет.

Податели на проектите са 5 кметства (Дебнево, Шипково, Врабево, Черни Осъм и Борима), 5 читалища (Чифлик, Врабево, Орешак, Гумощник, Дълбок дол), Природонаучният музей в Черни Осъм и Младежка неформална група от Шипково.

Постъпилите проекти са свързани с благоустройствени мероприятия – закупуване и монтаж на беседки, навес, перголи, шадраван, ремонт на чешма, закупуване на паркови маси, пейки, фитнес уреди, кошчета за отпадъци, обемни букви, стойки за паркиране на велосипеди, почистване и затревяване на терени.

Предстои експерти от общинската администрация да разгледат обстойно подадените проектни предложения за тяхното съответствие с изискванията на поканата. Допуснатите за обсъждане ще бъдат класирани на предварително обявен обществен форум.

От Община Троян изтъкват, че създаваните по програмата публично-частни партньорства имат голям принос за идентифициране на непосредствените потребности на различните общности и тяхното удовлетворяване за подобряване на жизнената среда.

Програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“ се обявява ежегодно в продължение вече на 23 години. Целта й е да съфинансира от общинския бюджет проекти на граждани, граждански организации, неформални групи и други структури, насочени към подпомагане развитието на местната територия и общност. Интересът към нея през годините е постоянен.

Допустими кандидати по програмата са: неформални структури на гражданското общество; организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Закона за управление на етажната собственост; читалища; културни институции; църковни настоятелства; училища и детски градини; юридически лица и физически лица, кметства и кметски наместничества.

Общият бюджет на програмата за 2023 г. е 30 000 лв. Исканото финансиране може да е до 70% от общата стойност на проектното предложение, но не повече от 4 550 лв.

Кандидатите следва да осигурят минимум 30% собствен принос, от които до 50% може да е нефинансово участие, остойностено по съответния ред.

За проектни предложения, свързани с освежаване на детски площадки и обновяване на площи за широко обществено ползване (паркове, градини, улично озеленяване, площади), нефинансовото участие на кандидата може да е до 100% от собствения принос.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2023 Вестник "Троянски глас"