Социални услуги и заетост на повече от 1000 граждани е осигурила Община Троян

Марияна Николова Марияна Николова

Грижа на над 800 нуждаещи се троянци и заетост на повече от 230 лица е осигурила през миналата година Община Троян чрез предоставяне на социални услуги или по програми за временна заетост. Това показват данните за дейността в различни области на социалната политика, която е обект на постоянно внимание от страна на местната власт. Те бяха представени от Марияна Николова - началник отдел „Социална и здравна политика“ в общинската администрация.

„Седемдесет и петима троянци са получили финансова подкрепа за покриване на разходи за лечение, щети от пожари, от социално-битов характер или при навършване на столетие“, каза тя и маркира акцентите през 2021 г.:

  • Стартира нова социална услуга - асистентска подкрепа, предоставяща неформална грижа в домашна среда.
  • За 150 лица от уязвими групи от общината е осигурен безплатен топъл обяд с финансовата подкрепа на фонд „Социална закрила“.
  • Община Троян пое управлението на Центъра за обществена подкрепа (ЦОП), което е предпоставка за засилване на междуинституционалното сътрудничество с отдел „Закрила на детето“, комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Детска педагогическа стая, училища и детски градини, както и за разширяване дейността на услугата.
  • Изготвен е анализ на рисковите групи за картиране на социалните услуги за осигуряване на финансиране по европейските програми за програмния период 2021-2027 г. и по Плана за възстановяване и устойчивост, като са предложени за приоритетно включване за финансиране услуги за резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция и лица в надтрудоспособна възраст без увреждания (стари хора).
  • Подадено е проектно предложение за финансиране предоставянето на новите социални услуги Център за грижа за лица с умствена изостаналост и Център за грижа за лица с психични разстройства в Дълбок дол по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР 2014-2020).
  • Продължи предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги с проектно финансиране по ОПРЧР 2014-2020 (т.н. „патронажна грижа+“), като в проекта са включени дейности за превенция на COVID-19 чрез осигуряване на дезинфектанти, лични предпазни средства и тестове.

През 2022 г.  ще продължи надграждането на дейностите за подкрепа и предоставяните социални услуги.

В края на 2021 г. Община Троян е сключила договори с фонд „Социална закрила“ за финансиране и през 2022 г. на дейностите по предоставяне на безплатен топъл обяд на 150 крайно нуждаещи се лица от общината и за модернизиране на кухнята на Домашния социален патронаж.

До края на годината ще започнат дейности за предоставяне на социалните услуги в т. нар. „недостроена“ поликлиника и Комплекса за социални услуги в Дълбок дол: Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания (дневна грижа), Център за грижа за пълнолетни лица с умствена изостаналост и Център за грижа за лица с психични разстройства.

Ще бъде възложено проектиране за реконструкция на материалната база за подадените за приоритетно финансиране социални услуги за пълнолетни лица с деменция и лица в надтрудоспособна възраст без увреждания (стари хора) от Плана за възстановяване и устойчивост и европейските програми през новия програмен период.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2022 Вестник "Троянски глас"