"Общински пазари" ЕООД - Троян отдава обекти под наем

На основание чл.12 от Наредба №3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и  сдруженията  с нестопанска цел и Заповед №3 от 03.02.2022 г. на управителя на “Общински пазари” ЕООД-Троян

О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на следните обекти:

  1. Офис № 5, III етаж в административна сграда с идентификатор 73198.502.288.2 с площ 50 кв.м., намиращ се в гр.Троян, ул. ,,Опълченска” №1а с начална тръжна месечна наемна цена 260.00 лв.,без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 312.00 лв.
  2.  Офис в административна сграда - партер с идентификатор 73198.502.288.2 с площ 30 кв.м., намиращ се в гр. Троян, ул. ,,Опълченска” №1а с начална тръжна месечна наемна цена 210 лв.,без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 252.00 лв.
  3. Офис, партерен етаж в административна сграда с идентификатор 73198.502.288.2 с площ 13 кв.м., намиращ се в гр.Троян, ул. ,, Опълченска”№ 1а с начална тръжна месечна наемна цена 70.00 лв.,без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 84.00 лв.
  4. Павилион № 8 и 9 с обща площ 26 кв.м., намиращ се в гр.Троян, поземлен имот с идентификатор 73198.502.290 (Централен пазар) с начална тръжна месечна наемна цена 250.00 лв.,без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 300.00 лв.

     5. Помещение № 4 с площ 12 кв.м, намиращо се не Централен пазар с начална тръжна месечна наемна цена 146.00 лв. , без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 175.20 лв.

     6. Павилион № А3 с площ 20 кв.м., намиращ се в гр.Троян, поземлен имот с идентификатор 73198.506.498 (пазар ,,Лъгът”) с начална тръжна месечна наемна цена 380.00 лв.,без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 400 лв.

Тръжната документация се закупува в администрацията на дружеството срещу 30.00 лв. без ДДС в брой, в срок до 16.00 часа на 15.02.2022 г .

Оглед на обекта се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време в срок до 16.00 часа на 15.02.2022 г.

Депозитната вноска за участие в търга се внася в касата на дружеството или по банков път в срок до 16.00 часа на 15.02.2022 г.

Предложения за участие в търга се подават в счетоводството на дружеството до 16.00 часа на 15.02.2022 г.  

Търгът ще се проведе на 16.02.2022 г. (сряда) от 09.00 часа в административната сграда на „Общински пазари” ЕООД - Троян.          

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен публичен търг на 23 февруари 2022 г. (сряда) при същите условия, час и място, като огледът на обекта, внасянето на депозита и подаването на предложенията за участие в търга се извършва до 16 часа на 22.02.2022 г.

 

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"