"Общински пазари" ЕООД - Троян, обявява търг за отдаване под наем на обект

На основание чл.18 ал.2 от Наредба №3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и  сдруженията  с нестопанска цел и Заповед № 34 от 04.11.2022 г. на управителя на “Общински пазари” ЕООД-Троян

О Б Я В Я В А

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следния обект собственост на дружеството:

1.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73198.504.392.14.3, с площ 11.05 кв.м., по кадастралната карта на гр.Троян, търговски комплекс ,,Малък пазар”, за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена 280.00 лв. без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 336.00 лв.

Тръжната документация се закупува в администрацията на дружеството срещу 30.00 лв. без ДДС в брой, в срок до 16.00 часа на 15.11.2022 г .

            Оглед на обекта се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време в срок до 16.00 часа на 15.11.2022 г.

            Депозитната вноска за участие в търга се внася в касата на дружеството или по банков път в срок до 16.00 часа на 15.11.2022 г.

            Предложения за участие в търга се подават в счетоводството на дружеството до 16.00 часа на 15.11.2022 г.         

Търгът ще се проведе на 16.11.2022 г. (сряда) от 09.00 часа в административната сграда на „Общински пазари” ЕООД - Троян.     

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен публичен търг на 23 ноември 2022 г. (сряда) при същите условия, час и място, като огледа на обекта, внасянето на депозита и подаването на предложенията за участие в търга се извършва до 16 часа на 22.11.2022 г.       

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2022 Вестник "Троянски глас"