“Общински пазари” ЕООД – Троян отдава обекти под наем

На основание чл.18 ал.2 от Наредба №3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и  сдруженията  с нестопанска цел и Заповед №1  от 04.01.2023 г. на управителя на “Общински пазари” ЕООД- Троян, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на следните обекти:

  1. Офис № 5, III етаж в административна сграда с идентификатор 73198.502.288.2 с площ 35 кв.м., намиращ се в гр.Троян, ул. ,,Опълченска”№ 1а с начална тръжна месечна наемна цена 255.00 лв.,без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 306.00 лв.
  2. 2. Павилион № А3 с площ 20 кв.м., намиращ се в гр.Троян, поземлен имот с идентификатор 73198.506.498 (Пазар „Лъгът”) с начална тръжна месечна наемна цена 462.00 лв.,без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 554.40 лв.
  3. 3. Павилион № А6 с площ 20 кв.м., намиращ се в гр.Троян, поземлен имот с идентификатор 73198.506.498 (Пазар „Лъгът”) с начална тръжна месечна наемна цена 497.00 лв.,без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 596.40 лв.
  4. Терен с площ 1 кв.м., намиращ се в гр.Троян, поземлен имот с идентификатор 73198.506.499 (Пазар „Лъгът”) за поставяне на Вендинг автомат с начална тръжна месечна наемна цена 37.00 лв.,без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 44.40 лв.
  5. Помещение №29-30 с площ 57 кв.м., намиращо се гр.Троян, на Централен пазар - (Автомивка) с начална тръжна месечна наемна цена 606.00 лв.без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 727.20 лв.
  6. Метално хале с идентификатор 73198.502.288.9 с площ 710 кв.м., (склад №9), намиращо се гр.Троян, ул. ,,Опълченска”№ 1а с начална тръжна месечна наемна цена 960.00 лв.,без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 1152.00 лв.

Тръжната документация се закупува в администрацията на дружеството срещу 30.00 лв. без ДДС в брой, в срок до 16.00 часа на 17.01.2023 г .

Оглед на обекта се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време в срок до 16.00 часа на 17.01.2023 г.

 Депозитната вноска за участие в търга се внася в касата на дружеството или по банков път в срок до 16.00 часа на 17.01.2023 г.

Предложения за участие в търга се подават в счетоводството на дружеството до 16.00 часа на 17.01.2023 г.        

Търгът ще се проведе на 18.01.2023г. (сряда) от 09.00 часа в административната сграда на „Общински пазари” ЕООД - Троян.    

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен публичен търг на 25 януари 2023г. (сряда) при същите условия, час и място, като огледът на обекта, внасянето на депозита и подаването на предложенията за участие в търга се извършва до 16 часа на 24.01.2023 г.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2023 Вестник "Троянски глас"