Белодробна болница – Троян обявява конкурс за 4 позиции

Обявявам конкурс в „СБАЛББ – Троян“ ЕООД за длъжностите:

* Началник „Пневмологично отделение“

* Началник „Фтизиатрично отделение“

* Началник „Белодробна функционална лаборатория“

* Главна медицинска сестра

I. Изисквания към кандидатите:

  1. За началник на отделение/лаборатория:

1.1 Да притежават образователно-квалификационна степен „Магистър“ по медицина и специалност по профила на отделението/лабораторията, за което кандидатстват – „Пневмология и фтизиатрия“.

1.2 Не по-малко от 5 години трудов стаж като лекар.

1.3 Да не са осъждани за престъпения от общ характер, освен ако са реабилитирани.

  1. За главна медицинска сестра:

2.1 Да притежава висше образование с професионална квалификация „Медицинска сестра“.

2.2 Придобита образователно-квалификационна степен „Магистър по управление на здравни грижи“.

2.3 Не по-малко от 5 години трудов стаж като медицинска сестра.

2.4 Да не се осъждани за престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

Длъжностната характеристика на конкурсната длъжност се предоставя предварително на кандидатите, за да се запознаят с нея в отдел „Човешки ресурси“.

IIНачин на провеждане на конкурса:

  1. За началници на отделения/лаборатории:

- Защита на писмено разработен проект:

„Управление и развитие на отделението/лабораторията. Медицинска и икономическа ефективност. Контрол върху разходите и качеството на диагностично-лечебната дейност.“

- Събеседване с кандидата.

  1. За главна медицинска сестра:

- Защита на писмено разработен проект:

„Управление и развитие на здравните грижи в лечебното заведение. Медицинска и икономическа ефективност и качество на здравните грижи“.

- Събеседване с кандидата.

III. Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурса – по образец.

- Автобиография – Европейски формат.

- Трудова книжка или удостоверение за трудов стаж.

- Свидетелство за съдимост.

- Копия от дипломи за завършено съответно образование и за специалност, заверени „Вярно с оригинала“ от кандидата.

- Писмен проект по посочената тема.

Документите за участие в конкурса се подават, поставени в два непрозрачни запечатани плика:

- Плик 1 – Заявление за участие в конкурса, автобиография, свидетелство за съдимост, копия от дипломи за завършено съответно образование и специалност.

- Плик 2 – Писмен проект по посочената тема.

Пликовете 1 и 2 следва да бъдат подадени в един общ плик, на който са изписани трите имена и адрес за кореспонденция на кандидата.

Документите се подават в срок от тридесет календарни дни от датата на обявяване на конкурса (до 03.02.2023 г. включително) в отдел „Човешки ресурси“ на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД.

Конкурсът ще се проведе на 16.02.2023 г. от 10:00 часа в конферентната зала на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД.

 

Д-р Цветомила ДУДЕВСКА д.м.

Управител на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2023 Вестник "Троянски глас"