Община Троян обявява конкурс за избор на управител на "Медицински център - Троян" ЕООД

На основание чл.20 от Закона за публичните предприятия, чл.68 и чл.69, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл.63, ал.1 и ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.23, чл.30, чл.31, чл.32, чл.33 и чл.34 от Наредба №3 за реда за упражняване правата на Община Троян в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел и Решение №826/22.12.2022 г. на Общински съвет – Троян, Община Троян

О б я в я в а

Конкурс за избор на управител на „Медицински център - Троян” ЕООД, гр. Троян, за срок от 3 години при следните условия и ред за номиниране на кандидатите:

 1. Изисквания към кандидатите:
  • Да са български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
  • Да притежават образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина и с квалификация по здравен мениджмънт или имат образователно-квалификационна степен “магистър” по икономика и управление с придобита образователна и/или научна степен, специалност или обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.
  • Да имат най-малко пет години професионален опит;
  • Да не са поставени под запрещение;
  • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
  • Да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността Управител на публично предприятие;
  • Да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорни съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори;
  • Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, при което са останали неудовлетворени кредитори;
  • Да не са съпрузи/съпруги или лица във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

Забележка: Изисквания към управителя към момента на сключване на договор за управление:

 1. Необходими документи за участие в конкурса:
  • Заявление за участие в конкурса по образец – Приложение №1;
  • Декларация по образец – Приложение №2;
  • Автобиография (европейски формат);
  • Копия от документи за завършено висше образование,  придобитата образователна и/или научна степен, специалност, допълнителна квалификация и правоспособност;
  • Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит);
  • Свидетелство за съдимост;
  • Копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.
  • Концепция за развитие на „Медицински център - Троян” ЕООД, гр. Троян, за тригодишен период, съдържаща не по-малко от:
 • обща информация за дружеството, в т.ч. област на дейност, мисия, визия, цели;
 • състояние на дружеството, в т.ч. финансово икономическо, организационна структура;
 • анализ на пазара, конкурентна среда;
 • виждания за развитието и перспективите на дружеството;
 • анализ на основните рискове;
 • прогнозни финансови отчети;
 • ресурсна обезпеченост: материална база, човешки ресурси;
 • инвестиционна програма и/или ремонтна програма в случай, че се предвиждат инвестиции и влиянието им върху прогнозните финансово икономически резултати.

Концепцията се представя в отделен запечатан плик, поставен в плика с документите с надпис Концепция за развитие и дейността на „Медицински център - Троян” ЕООД, гр. Троян“.

 1. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът се провежда на три етапа.

Първи етап: Предварителен подбор на кандидатите по документи (наличие на всички документи по т. 2 и проверка на съответствието им с обявените изисквания). До участие в следващ етап от конкурса се допускат лицата, които са представили всички необходими документи и които отговарят на обявените изисквания.

Втори етап: Представяне от кандидатите на разработената Концепция за развитие на „Медицински център - Троян” ЕООД, гр. Троян за три годишен период.

Трети етап: Събеседване с кандидата, включващо въпроси по представената концепция, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на търговски дружества с общинско участие в капитала, представяне на способността на кандидата да планира и взима управленски решения, административни, професионални и делови качества и др.

 1. Място и срок за подаване на документи и получаване на информация.

Документите за участие в конкурса се подават в запечатан непрозрачен плик в срок до 16.30 часа на 31.03.2023 г. в Информационния център на Община Троян.

Върху плика се отбелязват името, адресът на кандидата, телефон за връзка, както и съдържанието му – „Документи за участие в конкурс за управител на „Медицински център - Троян“ ЕООД, гр. Троян“.

Документите относно структурата, числеността, щатното разписание на персонала, счетоводен баланс и отчет за приходите към 30.09.2022 г. и предварителен отчет към 31.12.2022 г. се предоставят до 16.00 часа на 23.03.2023 г., в стая №24б в Общинската администрация - Троян. Годишните отчети на дружеството за предходните години са обявени в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията.

 1. Място, дата и час на провеждане на конкурса.

Конкурсът се провежда в заседателната зала на  Община Троян – III етаж в следния ред:

 • на 04.04.2023 г. от 09,00 часа - проверка на съответствието на представените документи и допускане на кандидатите;
 • на 06.04.2023 г. от 09,00 часа - представяне на концепциите за развитие и дейността на дружеството и събеседване с кандидатите.
 1. Ред за провеждане на конкурса.
  • В деня, определен за разглеждане на представените документи, комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се кандидати, подали заявление за участие и извършва проверка за съответствието на представените документи. До втори етап на конкурса се допускат кандидатите с редовни документи.
  • Комисията разглежда представената концепция за развитието на дружеството за тригодишен период на допуснатите кандидати и я оценява въз основа на следните критерии:
 • съответствие на формулираните цели и задачи с предмета на дейност;
 • съответствие на разработената концепция със състояние на дружеството;
 • съответствие на проекта с нормативната уредба;
 • анализ на конкурентната среда и икономическите фактори, оказващи влияние върху дейността на дружеството;
 • логическа структура на разработката;
 1. Комисията провежда събеседване с допуснатите кандидати, като оценява тяхното представяне въз основа на следните критерии:
  • обосновано представяне на приоритетите и задачите на дружеството;
  • степен на познаване на нормативната уредба;
  • способност да се планират и взимат управленски решения;
  • административни умения, професионални и делови качества;
  • комуникативни способности и организационни способности, умения за работа в екип;
  • способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем.
 2. Оценяването по т.6 и т.7 се извършва по шестобална система:
  • Всеки от членове на комисията дава оценка по разработката на конкурса и проведеното събеседване, като попълва Оценъчна карта №1.
  • Общата оценката по разработката на конкурса и проведеното събеседване се формира като средно аритметично от оценките на всеки един от членовете на комисията и се попълват от председателя на комисията в Оценъчна карта №2.
  • Крайната оценка за участника се формира като средно аритметично от оценките на комисията по разработката на конкурса и проведеното събеседване.
  • Въз основа на крайната оценка се извършва класиране на кандидатите. Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от разработката и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4,50.
 3. Резултати от конкурса.
  • Комисията класира участниците в конкурса и уведомява за резултатите Общински съвет – Троян.
  • Общинският съвет с Решение определя класирания на първо място кандидат за спечелил конкурса за възлагане на управление на „Медицински център - Троян” ЕООД, гр. Троян, с който да се сключи договор за управление.
  • В случай, че няма кандидат, чиято крайна оценка е над 4.50, Общинският съвет прекратява конкурса. 

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2023 Вестник "Троянски глас"