Национално изложение - Орешак отдава под наем изложбена зала и офис

На основание чл.18 от Наредба №3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел, чл.67 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед №06/09.01.2023 г. на Управителя на „НИХЗИ – Орешак” ЕООД, обявява:

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 2 (две) години за изложбена зала и офис на обособена част от сграда с идентификатор 53707.501.159.1, която част е с площ 170 кв.м.,(представляваща част от многофункционална зала) по кадастралната карта на с.Орешак, с начална тръжна месечна наемна цена 870,00 лв. (осемстотин и седемдесет лева и 00 стотинки) без ДДС.

Стъпка на наддаване 87.00 лв. (осемдесет и седем лева и 00 стотинки).

Търгът ще се проведе на 26.01.2023 г. от 10:00 часа в административната сграда на „Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак” ЕООД, с. Орешак, ул.”Стара планина” № 256.

Тръжна документация се закупува в административната сграда на дружеството срещу 30.00 (тридесет) лева без ДДС, платими в брой, в срок до 09:00 часа на 26.01.2023г.

Оглед на обекта се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време в срок до 09:00 часа на 26.01.2023 г., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 1044.00 лв. (хиляда четиридесет и четири лева и 00 стотинки), се внася в касата на дружеството или по банков път, в срок до 09:00 часа на 26.01.2023 г.

Предложенията за участие в търга се подават в администрацията на дружеството, в срок до 09:00 часа на 26.01.2023г., включително.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 02.02.2023 г., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжна документация, оглед на обекта, внасяне на депозит и подаване на предложения за участие в търга  ще се извършва до 16:30 часа, на 01.02.2023 г., включително.

До участие в публичния търг няма да се допускат лица, които към датата на провеждането му имат финансови задължения към „НИХЗИ – Орешак” ЕООД, както и лица, на които договорите с „НИХЗИ – Орешак” ЕООД са били прекратени по тази причина или поради неизпълнени клаузи по сключени договори.

„НИХЗИ – Орешак“ ЕООД

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2023 Вестник "Троянски глас"