“Общински пазари” ЕООД – Троян обявява публичен търг за отдаване на обекти под наем

“Общински пазари” ЕООД – Троян, на основание чл.17 от Наредба №3 за реда за упражняване правата на Община Троян в публичните предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел, решение №18/30.11.2023г. на Общински съвет – Троян, и заповед № 47 от 01.12.2023 г. на управителя на “Общински пазари” ЕООД – Троян, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти собственост на дружеството:

 1. Самостоятелен обект в сграда с Проектен идентификатор 73198.502.290.21.1, с отдавана площ 30 кв.м., по кадастралната карта на гр. Троян, обект „Централен пазар” за заведение за обществено хранене, за срок от 10 /десет/ години с начална тръжна месечна наемна цена 600.00 лв. без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 2000.00 лв.
 2. Самостоятелен обект в сграда с Проектен идентификатор 73198.502.290.21.2, с отдавана площ 32 кв.м., по кадастралната карта на гр. Троян, обект „Централен пазар” за заведение за обществено хранене, за срок от 10 /десет/ години с начална тръжна месечна наемна цена 640.00 лв. без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 2000.00 лв.
 3. Самостоятелен обект в сграда с Проектен идентификатор 73198.502.290.21.3, с отдавана площ 31 кв.м., по кадастралната карта на гр. Троян, обект „Централен пазар” за заведение за обществено хранене, за срок от 10 /десет/ години с начална тръжна месечна наемна цена 620.00 лв. без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 2000.00 лв.
 4. Самостоятелен обект в сграда с Проектен идентификатор 73198.502.290.21.4, с отдавана площ 31 кв.м., по кадастралната карта на гр. Троян, обект „Централен пазар” за заведение за обществено хранене, за срок от 10 /десет/ години с начална тръжна месечна наемна цена 620.00 лв. без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 2000.00 лв.
 5. Самостоятелен обект в сграда с Проектен идентификатор 73198.502.290.21.5, с отдавана площ 32 кв.м., по кадастралната карта на гр. Троян, обект „Централен пазар” за търговска дейност, за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена 640.00 лв. без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 2000.00 лв.
 6. Самостоятелен обект в сграда с Проектен идентификатор 73198.502.290.21.6, с отдавана площ 31 кв.м., по кадастралната карта на гр. Троян, обект „Централен пазар” за търговска дейност, за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена 620.00 лв. без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 2000.00 лв.
 7. Самостоятелен обект в сграда с Проектен идентификатор 73198.502.290.21.7, с отдавана площ 31 кв.м., по кадастралната карта на гр. Троян, обект „Централен пазар” за търговска дейност, за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена 620.00 лв. без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 2000.00 лв.
 8. Сграда с Проектен идентификатор 73198.502.290.22, с площ 132 кв.м., по кадастралната карта на гр. Троян, обект „Централен пазар” за заведение за обществено хранене /ресторант/, за срок от 10 /десет/ години с начална тръжна месечна наемна цена 2000.00 лв. без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 4000.00 лв.
 9. 9. Самостоятелен обект в сграда с Проектен идентификатор 73198.502.290.23.1, с отдавана площ 20 кв.м., по кадастралната карта на гр. Троян, обект „Централен пазар” за Ветеринарна аптека, за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена 400.00 лв. без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 2000.00 лв.
 10. Самостоятелен обект в сграда с Проектен идентификатор 73198.502.290.23.2, с отдавана площ 20 кв.м., по кадастралната карта на гр. Троян, обект „Централен пазар” за Агроаптека, за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена 400.00 лв. без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 2000.00 лв.
 11. Самостоятелен обект в сграда с Проектен идентификатор 73198.502.290.23.3, с отдавана площ 20 кв.м., по кадастралната карта на гр. Троян, обект „Централен пазар” за търговска дейност, за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена 400.00 лв. без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 2000.00 лв.
 12. Самостоятелен обект в сграда с Проектен идентификатор 73198.502.290.23.4, с отдавана площ 20 кв.м., по кадастралната карта на гр. Троян, обект „Централен пазар” за търговска дейност, за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена 400.00 лв. без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 2000.00 лв.
 13. Самостоятелен обект в сграда с Проектен идентификатор 73198.502.290.24.1, с площ 30 кв.м., по кадастралната карта на гр. Троян, обект „Централен пазар” – Обществена тоалетна, за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена 400.00 лв. без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 500.00 лв.

Тръжната документация се закупува в администрацията на дружеството срещу 30.00 лв. без ДДС в брой, в срок до 16.00 часа на 18.12.2023 г. вкл.

Оглед на обектите се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време в срок до 16.00 часа на 18.12.2023 г. вкл.

 Депозитната вноска за участие в търга се внася  по банков път в банка „Алианц Банк България“ АД, офис център Троян, IBAN: BG43BUIN95611000719829; BIC: BUINBGSF в срок до 16.00 часа на 18.12.2023 г. вкл.

Предложения за участие в търга се подават в счетоводството на дружеството до 16.00 часа на 18.12.2023 г. вкл. 

Търгът ще се проведе на 20 декември 2023 г. (сряда) в административната сграда на „Общински пазари” ЕООД – Троян, ул. ”Опълченска” №1а, ет.2 по обявен в администрацията график.  

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен публичен търг на 10 януари 2024 г. (сряда) при същите условия, час и място, като огледът на обектите, внасянето на депозита и подаването на предложенията за участие в търга се извършват до 16 часа на 08.01.2024 г.   

Всеки кандидат за участие в публичния търг може да участва само за един обект.

 

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"