„Общински пазари“ ЕООД - Троян отдава под наем

На основание чл.12 от Наредба №3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и  сдруженията  с нестопанска цел, и Заповед №11 от 12.03.2021 г. на управителя на “Общински пазари” ЕООД- Троян

О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на следните обекти:

1.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73198.502.288.10, с площ 20 кв.м., (склад №10-,,А”) намиращ се в гр.Троян, ул.”Опълченска”№ 1а, с начална тръжна месечна наемна цена 90.00 лв., без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 108.00 лв.

2.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73198.502.288.10, с площ 60 кв.м., (склад №10-,,Б”) намиращ се в гр.Троян, ул.”Опълченска”№ 1а, с начална тръжна месечна наемна цена 275.00 лв., без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 330.00 лв.

  1. Обособена част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73198.502.288.6 с площ 18.5 кв.м. (склад № 6 и офис), намиращ се в гр. Троян, ул.”Опълченска” № 1а, с начална тръжна месечна наемна цена 110.00 лв., без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 132.00 лв.
  2. Офис № 4, III етаж в административна сграда с идентификатор 73198.502.288.2 с площ 15 кв.м., намиращ се в гр.Троян, ул.”Опълченска”№ 1а с начална тръжна месечна наемна цена 75.00 лв.,без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 90.00 лв.
  3. Офис № 5, III етаж в административна сграда с идентификатор 73198.502.288.2 с площ 50 кв.м., намиращ се в гр.Троян, ул.”Опълченска”№ 1а с начална тръжна месечна наемна цена 250.00 лв.,без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 300.00 лв.
  4. Офис в административна сграда - партер с идентификатор 73198.502.288.2 с площ 30 кв.м., намиращ се в гр.Троян, ул.”Опълченска”№ 1а с начална тръжна месечна наемна цена 200 лв.,без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 240.00 лв.
  5. Офис, партерен етаж в административна сграда с идентификатор 73198.502.288.2 с площ 13 кв.м., намиращ се в гр.Троян, ул.”Опълченска”№ 1а с начална тръжна месечна наемна цена 65.00 лв.,без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 78.00 лв.

Тръжната документация се закупува в администрацията на дружеството срещу 30.00 лв. без ДДС в брой, в срок до 16.00 часа на 23.03.2021 г .

                Оглед на обектите се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време в срок до 16.00 часа на 23.03.2021 г.

                Депозитната вноска за участие в търга се внася в касата на дружеството или по банков път в срок до 16.00 часа на 23.03.2021 г.

                Предложения за участие в търга се подават в счетоводството на дружеството до 16.00 часа на 23.03.2021 г.            

Търгът ще се проведе на 24.03.2021 г. (сряда) от 09.00 часа в административната сграда на „Общински пазари” ЕООД - Троян. 

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен публичен търг на 31 март 2021 г. (сряда) при същите условия, час и място, като огледът на обектите, внасянето на депозита и подаването на предложенията за участие в търга се извършва до 16 часа на 30.03.2021 година.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2022 Вестник "Троянски глас"