Природонаучен музей - с. Черни Осъм обявява публични търгове

На основание чл.75 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с Решения №№ 394 и 395/27.05.2021 г. на Общински съвет — Троян, Природонаучният музей в с. Черни Осъм обявява публични търгове както следва:

 

  1. За отдаване под наем за срок от 3 години на терен с площ от 1 кв.м. находящ се в сграда 350.5124.1, с функционално предназначение: Сграда за култура и изкуство по кадастралната карта на с. Черни Осъм, Община Троян, за поставяне на банкомат, при начална тръжна месечна наемна цена в размер 20 лв.

Депозит за участие в търга в размер на 20 лева ще се внася всеки работен ден в касата на Природонаучен музей — село Черни Осъм в срок до 16.00 часа на 07.07.2021 г.

Тръжна документация ще се закупува в канцеларията на Природонаучен музей — село Черни Осъм срещу 20 лева, платими в брой, в срок до 16.00 часа на 07.07.2021 г.

  1. За отдаване под наем за срок от 3 години, терен с площ от 1 кв. м., от двора на музея, представляващ поземлен имот с идентификатор 350.5124 с площ от 2871 кв. м. по кадастралната карта на с. Черни Осъм, за поставяне на вендинг машина за топли напитки, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 15 лв.

Депозит за участие в търга в размер на 15 лева ще се внася всеки работен ден в касата на Природонаучен музей — село Черни Осъм в срок до 16.00 часа на 07.07.2021 г.

Тръжна документация ще се закупува в канцеларията на Природонаучен музей — село Черни Осъм срещу 20 лева, платими в брой, в срок до 16.00 часа на 07.07.2021 г.

  1. За отдаване под наем за срок от 3 години, терен с площ от 1 кв. м., от двора на музея, представляващ поземлен имот с идентификатор 350.5124 с площ от 2871 кв. м. по кадастралната карта на с. Черни Осъм, за поставяне на вендинг машина за студени напитки, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 15 лв.

Депозит за участие в търга в размер на 15 лева ще се внася всеки работен ден в касата на Природонаучен музей — село Черни Осъм в срок до 16.00 часа на 07.07.2021 г.

Тръжна документация ще се закупува в канцеларията на Природонаучен музей — село Черни Осъм срещу 20 лева, платими в брой, в срок до 16.00 часа на 07.07.2021 г.

Оглед на местата за монтиране ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на администрацията до 16.00 часа на 07.07.2021 г., след предварително закупена тръжна документация.

Предложенията за участие в търга ще се приемат в деловодството на Природонаучен музей — село Черни Осъм, в срок до 16.00 часа на 07.07.2021 г., включително.

При неявяване на кандидати ще се проведат поредни търгове на 15.07.2021 г., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация и внасянето на депозита, огледът на имота и подаването на предложенията ще се извършва до 16.00 часа на 14.07.2021 г., включително.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2021 Вестник "Троянски глас"