Община Троян обявява конкурс за заемане на длъжността "Директор" на детски градини

ОБЩИНА ТРОЯН, на основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда във връзка с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 91 от Кодекса на труда, и Заповед № 883/30.06.2021 г. на Кмета на Община Троян

 

О Б Я В Я В А

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“  НА СЛЕДНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ТРОЯН:

ДЕТСКА ГРАДИНА „МИР“- ГРАД ТРОЯН;
ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗДРАВЕЦ“ – ГРАД ТРОЯН;
ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗВЪНЧЕ“ – СЕЛО КАЛЕЙЦА.

I. Изисквания към кандидатите:

1.Характер на работата: Директорът на общинска детска градина прилага държавната и общинска политика в областта на предучилищното образование, ръководи и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност на институцията, планира, организира, контролира и отговаря за образователния процес, както и за придобиването на ключови компетентности от децата, отговаря за законосъобразното и ефективно управление на ресурсите, осъществява взаимодействие с родители и други заинтересовани страни.

2. Изисквания за заемане на длъжността:

2.1. Образование: висше, образователно-квалификационна степен „магистър".

2.2. Професионално направление: "педагогика" с присъдена професионална квалификация "педагог" и/или "детски учител", "детски и начален учител"; специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация "учител" и допълнителна професионална квалификация "детски учител".

2.3. Професионален опит: не по-малко от пет години учителски стаж.

2.4. Длъжността може да се зеама от: български граждани; граждани на друга държава, членка на Европейския съюз; чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби; продължително пребиваващи в страната чужди граждани - със съгласие на началника на съответното регионално управление по образование; дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани.

2.5. Кандидатът не трябва да е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.

2.6. Кандидатът не трябва да е поставен под запрещение.

2.7. Кандидатът не трябва да е лишаван от право да упражнява професията.

2.8. Кандидатът не трябва да страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и са пречка за заемане на длъжност на педагогически специалист,  определени с Наредба № 4 от 2016 г. на Министерство на здравеопазването.

2.9. На кандидата не трябва да е налагано дисциплинарно наказание „уволнение" по чл. 188, т. 3 от КТ и трудовото му правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ.

3. Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите:

3.1. Педагогическа.

3.2. Управленска.

3.3. Социална и гражданска.

 

II. Начин на провеждане на конкурса:

1. Конкурсът се провежда в три етапа:

1.1. Първи етап: Предварителен подбор на кандидатите по документи.

1.2. Втори етап: Писмен изпит – тест.

1.3. Трети етап: Защита на Програма или Концепция /по избор/ за развитие на детската градина за периода 2021-2024 г. вкл. и събеседване.  Програмата или Концепцията подписана от кандидата, в обем до 15 страници (А4, шрифт-Times New Roman, размер на шрифта 12), да съдържа:

1.3.1. Въведение.

1.3.2. Анализ на състоянието и специфика в развитието на детската градина в т. ч.:

 • Образователна система;
 • Организационна структура;
 • Финансово състояние;
 • Материално-техническа база;
 • Човешки ресурси.

1.3.3. Мисия и Визия на детската градина.

1.3.4. Приоритетни цели и дейности за постигането им.

1.3.5. Финансиране на дейностите.

1.3.6. Управление на:

 • Образователната система;
 • Организационна структура;
 • Бюджет;
 • Материални ценности;
 • Човешки ресурси.

2. Конкурсна процедура:

2.1. Допускането на кандидат до конкурса се извършва от комисия, назначена със заповед на кмета на община Троян.

2.2. До участие във втори етап от конкурса се допускат лица, които са представили всички необходими документи и представените документи отговарят на изискванията за заемане на длъжността. Комисията съставя протокол за допустнатите кандидати до следващ етап и публикува резултатите от първи етап на сайта на общината. /Отваряне на пликовете и оповестяване на съдържащите се в тях документи се извършва публично в присъствието на участниците./

2.3. Допуснатите до следващ етап кандидати се уведомяват писмено по e-mail за датата, часа и мястото за провеждане на следващия етап.

2.4. Преди началото на втори етап, конкурсната комисия запознава кандидатите с минималния резултат, при който се счита че са успешно издържали втория етап. До трети етап се допускат кандидати дали 50+1% верни отговори.

2.5. Писменият изпит е анонимен и включва решаване на тестови задачи и/или казуси, свързани с прилагане на нормативната уредба, действаща в системата на предучилищното образование и със специфичното съдържание на функции и отговорности на длъжността „директор" на общинска детска градина. Изпитът е с продължителност 1 астрономически час.

2.6. След попълванe, тестът се поставя в плик голям формат, а в плик малък формат всеки кандидат запечатва лист с имената си.

2.7. След приключване на втория етап от конкурса, комисията проверява писмените работи и обявява в предварително обявен час на всички кандидати резултатите от теста.

2.8. Третият етап се провежда по определен график, като допуснатите  кандидати се подреждат по ред на подаване на документите.

2.9. Втори и трети етап се провеждат в един ден, в сградата на общинска администрация на пл. „Възраждане“ №1.

2.10. Протокол от проведения конкурс се изготвя до три дни от датата на провеждането му.

2.11. Резултатът от конкурса се съобщава на участвалите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му и сe публикува на сайта на общината.

 

III. Необходими документи за участие в конкурсa:

1. Заявление за участие в конкурса по образец – Приложение № 1;

2. Копие на документ за самоличност.

3. CV/Европейски формат на автобиография.

4. Копия от документи за завършено висше образование, придобита образователно-квалификационна степен, учителска правоспособност и допълнителна квалификация.

5. Декларация по образец за удостоверяване на обстоятелствата, посочени в раздел I  т. 2.1 до т. 2.9 от обявлението – Приложение №2.  /проверка за съдимост се изисква по служебен път/

6. Копия на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж.

7. Карта за предварителен медицински преглед, включително за липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист (оригинал).

8. Служебна бележка, че кандидатът не се води на диспансерен учет за психично заболяване.

9. Копия от други документи (дипломи, сертификати, удостоверения) за образование и квалификация, в т.ч. компютърни умения, владеене на чужд език и др., ако кандидатът притежава такива.

10. Програма или Концепция /по избор на кандидата/ за развитие на детската градина за периода 2021-2024 г. вкл.,  подписана от кандидата, в обем до 15 страници (А4, шрифт-Times New Roman, размер на шрифта 12) 5 броя, поставени в запечатан, непрозрачен плик,  надписан с името на кандидата, с надпис „Програма или Концепция за развитие на Детска градина „……..“ за периода 2021-2024 г.“. Пликът се поставя в друг плик, в който са поставени всички останали изисквани документи за участие в конкурса.

 

Забележка:

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.
Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.
Документите, издадени в чужбина, се представят с лицензиран превод на български език.

 

IV. Срок и място за подаване на документите:

Документите се подават в община Троян, адрес: гр. Троян, пл. „Възраждане" № 1, в срок до 25.08.2021 г. включително, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа в „Център за услуги на гражданите“.

Настоящата обява се публикува в местния печат и на интернет страницата на Община Троян.

Подаване на изискваните документи се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в запечатан непрозрачен плик с надпис: „Конкурс за заемане на длъжност „Директор“ на Детска градина „……………..“ /изписва се името на детската градина/ и трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция и имейл.

При подаване на документите на кандидатите (или от пълномощниците им) се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Документи, подадени след изтичане на посочения срок, не се регистрират.

Съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на електронната страница на Община Троянwww.troyan.bg

При необходимост кандидатите може да получат информация от общинска администрация, отдел „Образование, култура, спорт и демографска политика“.

Лице за контакт: Ани Иванова – специалист „Предучилищно и начално образование“, тел: 0670 6 80 12

 

V. Място, дата и час на провеждане на конкурса.

На 27.08.2021 г. от 9.30 ч. – отваряне на пликовете на кандидатите и проверка за съответствие на представените документи.

 

На 30.08.2021 г. от 09.00 ч. – провеждане на втори етап – писмен изпит-тест.

 

На 30.08.2021 г. от 13.00 ч. – провеждане на трети етап – защита на Програма/Концепция за развитие на съответната детска градина и събеседване.

 

VI. Оценяване.

Оценяването се извършва в точки до 100, формирани от представянето във втори и трети етап.

Максимумът на точки от втори етап е 30 - по 1 точка за всеки верен отговор.

В трети етап оценяването на Програмата/Концепцията получава максимум 40 точки, като всеки критерий за оценка е от 0 до 5 точки.

Максималният брой точки от събеседването е 30, като всеки критерии за оценка е от 0 до 5 точки.

Всеки член от комисията дава оценка от представянето на кандидата в трети етап, като попълва Оценъчна карта № 1.

Общата оценка за кандидата се формира като средно аритметично от оценките на всички членове на комисията, обобщени в Оценъчна карта № 2, в която се включва и оценката от втори етап, за която не е необходимо да бъде изчислявано средно аритметично.

Когато за една позиция има няколко кандидатури, позицията печели кандидатът с най-висок резултат от представянето.

1. Втори етап: Писменият изпит-тест преминават кандидатите, които имат  верни отговора на въпросите /50+1%/.

2. Трети етап:

2.1. Комисията разглежда Програма или Концепция за развитие на детската градина на допуснатите кандидати и изслушва представянето въз основа на следните критерии:

 • Съответствие на анализа с действителното състояние на детската градина.
 • Мисия и Визия за развитие на детската градина.
 • Съответствие на определените приоритети с дейността и специфичното състояние на детската градина.
 • Съответствие на разработената Програма/Концепция с нормативната уредба.
 • Логическа структура на разработката.
 • Иновации.
 • Работа по проекти.
 • Финансиране на заложените дейности и привличане на допълнителни финансови средства.

2.2. Комисията провежда събеседване с допуснатите кандидати, като оценява тяхното представяне въз основа на следните критерии:

 • Познаване на нормативната уредба;
 • Способност да се планират и взимат управленски решения;
 • Педагогическа, управленска, социална и гражданска компетентност;
 • Комуникативни способности;
 • Организаторски способности;
 • Умения за обективна преценка.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян


 

ФАЙЛОВЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

Приложение № 1

Приложение № 2

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2021 Вестник "Троянски глас"