"Общински пазари" ЕООД - Троян обявява

На основание чл.12 от Наредба №3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и  сдруженията  с нестопанска цел и Заповед №41 от 25.10.2021 г. на управителя на “Общински пазари” ЕООД-Троян

О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на следните обекти:

  1. Офис № 5, III етаж в административна сграда с идентификатор 73198.502.288.2 с площ 50 кв.м., намиращ се в гр.Троян, ул. ,,Опълченска”№ 1а с начална тръжна месечна наемна цена 250.00 лв.,без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 300.00 лв.
  2. Офис в административна сграда - партер с идентификатор 73198.502.288.2 с площ 30 кв.м., намиращ се в гр.Троян, ул. ,,Опълченска”№ 1а с начална тръжна месечна наемна цена 200 лв.,без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 240.00 лв.
  3. Офис, партерен етаж в административна сграда с идентификатор 73198.502.288.2 с площ 13 кв.м., намиращ се в гр.Троян, ул. ,,Опълченска”№ 1а с начална тръжна месечна наемна цена 65.00 лв.,без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 78.00 лв.
  4. Обособена част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73198.502.288.8 с площ 80 кв.м. (склад №8 -,,Д”), намиращ се в гр.Троян, ул. ,,Опълченска”№ с начална тръжна месечна наемна цена 352.00 лв.,без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 422.40 лв.
  5. Павилион № 8 и 9 с обща площ 26 кв.м., намиращ се в гр.Троян, поземлен имот с идентификатор 73198.502.290 (Централен пазар) с начална тръжна месечна наемна цена 230.00 лв.,без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 276.00 лв.
  6. Павилион № А3 с площ 20 кв.м., намиращ се в гр.Троян, поземлен имот с идентификатор 73198.506.498 (пазар,,Лъгът”) с начална тръжна месечна наемна цена 360.00 лв.,без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 432.00 лв.

Тръжната документация се закупува в администрацията на дружеството срещу 30.00 лв. без ДДС в брой, в срок до 16.00 часа на 02.11.2021 г .

            Оглед на обектите се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време в срок до 16.00 часа на 02.11.2021 г.

            Депозитната вноска за участие в търга се внася в касата на дружеството или по банков път в срок до 16.00 часа на 02.11.2021 г.

            Предложения за участие в търга се подават в счетоводството на дружеството до 16.00 часа на 02.11.2021 г.

Търгът ще се проведе на 03.11.2021 г. (сряда) от 09.00 часа в административната сграда на „Общински пазари” ЕООД - Троян.         

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен публичен търг на 10 ноември 2021 г. (сряда) при същите условия, час и място, като огледът на обекта, внасянето на депозита и подаването на предложенията за участие в търга се извършва до 16 часа на 09.11.2021 г.          

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2021 Вестник "Троянски глас"