Обяви

„Общински пазари“ ЕООД, гр. Троян, набира оферти за саниране на административна сграда, находяща се на адрес: гр. Троян, ул. „Опълченска“ №1А. Офертите се подават в Счетоводството на дружеството до 02. 04. 2021 година.
 Община Троян обявява подбор на потребители за социалната услуга „Асистентска подкрепа“. „Асистентска подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва почасова подкрепа в домашна среда от асистент. От услугата могат да се възползват следните групи лица: Лица в надтрудоспособна възраст в…
О б щ и н а Т р о я н О б я в л е н и е На основание чл.68 и чл.69, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Решение №309/28.01.2021 г. на…
О Б Щ И Н А Т Р О Я Н На основание Заповед №165/ 04.02.2021 год. на кмета на община Троян О Б Я В Я В А: конкурс за отдаване под наем, за срок от десет години, на…
Страница 2 от 2

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2022 Вестник "Троянски глас"