Кметът на Троян подписа договор за сътрудничество с Лесотехническия университет в София

Кметът на Троян Донка Михайлова и ректорът на Лесотехническия университет в София чл. кор. проф. д-р Иван Илиев подписаха на 23 февруари рамково споразумение, уреждащо приоритетните направления, формите на сътрудничество и органите за координация на съвместната дейност между двете институции. Споразумението регламентира възможността двете страни да задълбочат сътрудничеството си в провеждането на практическо обучение и стажове на студенти от специалностите „Технология на дървесината и мебелите“, „Компютърни технологии в мебелната индустрия“, „Горско стопанство“, „Ветеринарна медицина“, „Алтернативен туризъм“; да участват съвместно в национални, европейски и международни програми и проекти, подпомагащи регионалното развитие и изследователската дейност; да обменят на информация и добри практики и др.

Чрез подписаното споразумение Община Троян ще се стреми да съдейства за създаването и поддържането на подходяща институционална среда, насърчаваща тристранното партньорство между висшето училище, местната власт и троянския бизнес.

След официалната церемония, състояла се в Информационно-културния център в Троян, се проведе дискусия, в която се включиха двама от заместник-ректорите на висшето учебно заведение, деканът на факултета по „Ветеринарна медицина“, собственици на мебелни и дървопреработващи фирми, директорите на местните държавни горски стопанства и председателят на УС на Ловно-рибарския съюз Васил Василев.

Бяха обсъдени потребностите на сектора, както и посоките, в които реално ще се извършва сътрудничеството с университета. Откроени бяха няколко основни проблема – липсата на последователна държавна политика за подкрепа на сектора, необходимостта от съвместна работа, за да бъде създадено сред обществото и управляващите разбиране за същността на работата на една дървопреработваща фирма, мебелно предприятие или горско стопанство, привличане на повече младежи към обучение в университета.

Сериозен проблем, споделян многократно от предприемачите, се явява липсата на квалифицирани кадри, които да оперират със закупеното от тях високотехнологично оборудване и съответно да направят фирмата по-конкурентоспособна.

От друга страна, придобиването не само на теорeтични, а и на практически умения, е сред ключовите фактори за успешно кариерно развитие на студентите. Овладяването на една професия, особено когато се касае за инженерна такава, е дълъг и сложен процес и изисква планиране и системна работа – както от страна на обучаващия се, така и от работодателя, като в тази посока активно ще се работи за кариерно ориентиране на учениците от гимназиалния курс, стажуване в местни фирми и гарантиране на професионалната реализация в тях на завършилите студенти.

 

Анализ на местния дърводобивен и дървообработващ сектор, подготвен от експертите от Дирекция „Общинска собственост и икономика“ въз основа на показатели от Националния статистически институт на отчетените нефинансови предприятия за 2020 г. и от база данни Капи Бета, показва огромното значение на този бранш за троянската икономика.

Според споменатото проучване фирмите от дърводобивния и дървообработващия сектор представляват почти 10% от всички фирми в община Троян, а заетите в тях лица са почти 20% от всички заети лица в общината. По този показател може да се счита, че всяко пето работещо лице в общината е пряко заето в този бизнес, а ако добавим и непряко заетите лица, това съотношение се увеличава в полза на дърводобивния и дървообработващия сектор.

Отчетените финансови резултати на фирмите от този бранш бележат нетни приходи от продажби, които представляват 13,5% от нетните приходи от продажби на всички фирми от региона. Реализираната печалба на дърводобивния и дървообработващия бизнес за 2020 г. представлява 10.2% от печалбата на фирмите в община Троян.

Източник: Община Троян

На снимките в галерията:

Кметът Донка Михайлова подари на проф. Иван Илиев икона на Света Петка – небесната покровителка на Троян.

Гостите, участвали в дискусията по проблемите в дърводобивния и дървообработващия сектор.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"