Обяви

“Общински пазари” ЕООД – Троян, на основание чл.17 от Наредба №3 за реда за упражняване правата на Община Троян в публичните предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел, решение №18/30.11.2023г.…
На основание заповед №981/14.09.2023 година на директора на СУ ”Свети Климент Охридски” - гр. Троян, обявява публичен търг за отдаване под наем, за срок от пет години, на терен с площ от 2 кв. м, намиращ се на първия етаж…
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Екипът на Местна инициативна група (МИГ) „Троян, Априлци, Угърчин“ има удоволствието да ви покани на Информационна конференция, в рамките на проект „Открий го! Местното вино“. Събитието ще се проведе на 30 август (сряда) 2023 г. от 11:00 часа…
Вилно селище "Хоризонт", с. Гумощник, община Троян, търси работници за поддръжка на тревните площи и камериерка.
"Многопрофилна болница за активно лечение - Троян" ЕООД, на основание чл.11 т.15 от Наредба № 11 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №874/26.01.2023 г. на Общински съвет-Троян и Заповед №А-170/13.02.2023 г. на Управителя на „МБАЛ-Троян”…
Набира оферти от фирми за демонтаж на Метален навес, находящ се на Централен пазар, гр. Троян, ул. „Г. С. Раковски“ №49, и монтаж на същия върху терен, находящ се на Зеленчуков пазар №2 (бивш Животински пазар) с адрес: гр. Троян,…
На основание чл.18 от Наредба №3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел, чл.67 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане…
На основание чл.20 от Закона за публичните предприятия, чл.68 и чл.69, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл.63, ал.1 и ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.23, чл.30, чл.31, чл.32, чл.33 и чл.34 от Наредба №3…
“В и К Стенето” ЕООД, гр. Троян обявява, че с решение № Ц-32 от 30.12.2022 г. на КЕВР за изменение на одобрените цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2023 година, утвърждава, считано от 01.01.2023 г. цени без ДДС на…
Обявявам конкурс в „СБАЛББ – Троян“ ЕООД за длъжностите: * Началник „Пневмологично отделение“ * Началник „Фтизиатрично отделение“ * Началник „Белодробна функционална лаборатория“ * Главна медицинска сестра
Страница 1 от 4

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"