СУ „Св. Климент Охридски“ – Троян, обявява търг за отдаване под наем

На основание заповед №981/14.09.2023 година на директора на СУ ”Свети Климент Охридски” - гр. Троян, обявява публичен търг за отдаване под наем, за срок от пет години, на терен с площ от 2 кв. м, намиращ се на първия етаж в сграда 73198.506.364.2, с функционално предназначение „Сграда за образование“, по кадастралната карта на гр.Троян, при начална тръжна месечна наемна цена в размер 100 /сто/ лв. с ДДС.

Тръжната документация се закупува в счетоводството на СУ ”Св.Климент Охридски”- гр.Троян срещу 40 лв., в брой, в срок до 15 часа на 09.10.2023 год., включително.  

Оглед на обекта може да се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време до 15.30 часа на 09.10.2023 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 100/сто/ лв. и се внася в Банка ОББ АД,  по сметка BG22UBBS81553104550600, банков код UBBSBGSF в срок до 15.30 часа на 09.10.2023 год., включително.

Предложенията за участие в търга се подават в канцеларията на  СУ ”Свети Климент Охридски”, в срок до 16 часа на 09.10.2023 год., включително.

Търгът ще се проведе на 10.10.2023 год. от 10.00 часа в кабинета на директора на СУ ”Св. Климент Охридски” - гр. Троян.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 17.10.2023 год. при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация се извършва до 15 часа, внасянето на депозита и огледът на обекта -  до 15.30 часа, а подаването на предложенията до 16.00 часа на 16.10.2023 год., включително.

До участие в публичните търгове няма да се допускат лица, които към датата на провеждането им, имат задължения към Община Троян за местни данъци и такси.

ИВАНКА  ЦЕКОВА,

Директор на СУ ”Климент Охридски”, гр.Троян

 

 

 

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2023 Вестник "Троянски глас"