МБАЛ - Троян обявява публичен търг

"Многопрофилна болница за активно лечение - Троян" ЕООД, на основание чл.11 т.15 от Наредба № 11 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №874/26.01.2023 г. на Общински съвет-Троян и Заповед №А-170/13.02.2023 г. на Управителя на „МБАЛ-Троян” ЕООД, обявява публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години на помещения с обща площ 66.51 кв. м., намиращи се на приземния етаж на корпус „А“ от четириетажна масивна сграда – болница, с идентификатор 73198.503.489.1 по КККР на гр. Троян при следните условия:

  1. Помещението да се ползва като кафе-клуб на болницата.
  2. Начална тръжна цена – 530.00 /петстотин и тридесет/ лева без ДДС.
  3. Депозит за участие в търга в размер на 100.00 лева, внесен в брой на касата на болницата.
  4. Тръжната документация може да бъде закупена на гише информация на дружеството в гр. Троян, ул. ”Радецки” №30 до 16.00 часа на 22.02.2023 г. Цената на тръжната документация е 20.00 лева без ДДС.
  5. Оглед на помещенията може да бъде извършван всеки работен ден до 22.02.2023 г. от 08.00 часа до 16.00 часа в сградата на болницата.
  6. Предложения за участие в търга ще се приемат до 16.00 часа на 22.02.2023 г. при техническия секретар на „МБАЛ-Троян” ЕООД.
  7. Публичният търг ще се проведе на 23.02.2023 г. от 14.00 часа в конферентната  зала на „МБАЛ-Троян” ЕООД , ул. ”Радецки” №30.
  8. При неявяване на кандидати повторен публичен търг при същите условия ще се проведе на 02.03.2023 г. от 14.00 часа в конферентната  зала на „МБАЛ-Троян” ЕООД, ул. ”Радецки” №30. Тръжната документация може да бъде закупена до 16.00 часа на 01.03.2023 г. Оглед на помещенията може да се извършва всеки работен ден от 08.00 до 16.00 часа до 01.03.2023 г. Предложенията за участие в публичния търг могат да се подават до 16.00 часа на 01.03.2023 г.

 

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2023 Вестник "Троянски глас"