Обяви

На основание чл.12 от Наредба №3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел и Заповед №41 от 25.10.2021 г. на управителя на “Общински…
На основание чл.127 ал.1 от ЗУТ, Росен Момчилов Дурльов уведомява, че е изработен и е предмет на обществено обсъждане Проект за изменение на ОУП на община Априлци и ПУП – ПРЗ в обхват част от поземлен имот с идентификатор 23621.7.7…
ОБЩИНА ТРОЯН, на основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда във връзка с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 91 от Кодекса на труда, и Заповед № 883/30.06.2021 г. на Кмета на…
На основание чл.75 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с Решения №№ 394 и 395/27.05.2021 г. на Общински съвет — Троян, Природонаучният музей в с. Черни Осъм обявява публични търгове както следва:
 Новосъздадено дружество с ограничена отговорност с общинско участие „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ обявява свободни работни места:
На основание чл.12 от Наредба №3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел и Заповед № 21 от 26.04.2021 г. на управителя на…
На основание чл.12 от Наредба №3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел, и Заповед №11 от 12.03.2021 г. на управителя на “Общински…
„Общински пазари“ ЕООД, гр. Троян, набира оферти за саниране на административна сграда, находяща се на адрес: гр. Троян, ул. „Опълченска“ №1А. Офертите се подават в Счетоводството на дружеството до 02. 04. 2021 година.
 Община Троян обявява подбор на потребители за социалната услуга „Асистентска подкрепа“. „Асистентска подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва почасова подкрепа в домашна среда от асистент. От услугата могат да се възползват следните групи лица: Лица в надтрудоспособна възраст в…
О б щ и н а Т р о я н О б я в л е н и е На основание чл.68 и чл.69, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Решение №309/28.01.2021 г. на…

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"