"Общински пазари" ЕООД - Троян обявява

На основание чл.12 от Наредба №3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и  сдруженията  с нестопанска цел и Заповед № 21 от 26.04.2021 г. на управителя на “Общински пазари” ЕООД- Троян

О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на следните обекти:

  1. Обособена част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73198.502.288.6 с площ 158 кв. м. (склад № 6), намиращ се в гр. Троян, ул.”Опълченска” № 1а, с начална тръжна месечна наемна цена 320.00 лв., без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 384.00 лв.
  2. 2. Офис № 4, III етаж в административна сграда с идентификатор 73198.502.288.2 с площ 15 кв.м., намиращ се в гр.Троян, ул.”Опълченска”№ 1а с начална тръжна месечна наемна цена 75.00 лв.,без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 90.00 лв.
  3. Офис № 5, III етаж в административна сграда с идентификатор 73198.502.288.2 с площ 50 кв. м., намиращ се в гр. Троян, ул. ”Опълченска”№ 1а с начална тръжна месечна наемна цена 250.00 лв.,без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 300.00 лв.
  4. Офис в административна сграда - партер с идентификатор 73198.502.288.2 с площ 30 кв. м., намиращ се в гр. Троян, ул.”Опълченска”№ 1а с начална тръжна месечна наемна цена 200.00 лв.,без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 240.00 лв.
  5. 5. Офис, партерен етаж в административна сграда с идентификатор 73198.502.288.2 с площ 13 кв.м., намиращ се в гр.Троян, ул.”Опълченска”№ 1а с начална тръжна месечна наемна цена 65.00лв.,без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 78.00 лв.
  6. 6. Помещение № 9 с площ 12 кв. м. , намиращо се на Централен пазар с начална тръжна месечна наемна цена 216.00 лв. без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 259.20 лв.
  7. Павилиони №№ А4 и А5 с обща площ 40 кв. м. , намиращи се на пазар „ Лъгът “ гр. Троян с начална тръжна месечна наемна цена 748.00 лв. без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 897.60 лв.
  8. 8. Помещение с площ 18.5 кв. м. , намиращо се в сграда с идентификатор 35290.164.653.1 по Кадастралната карта на с. Калейца, обект „Митница“ с начална тръжна месечна наемна цена 48.00 лв. без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 57.60 лв.

Тръжната документация се закупува в администрацията на дружеството срещу 30.00 лв. без ДДС в брой, в срок до 16.00 часа на 18.05.2021 г .

            Оглед на обектите се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време в срок до 16.00 часа на 18.05.2021 г.

            Депозитната вноска за участие в търга се внася в касата на дружеството или по банков път в срок до 16.00 часа на 18.05.2021 г.

            Предложения за участие в търга се подават в счетоводството на дружеството до 16.00 часа на 18.05.2021 г.  

Търгът ще се проведе на 19.05.2021 г. (сряда) от 09.00 часа в административната сграда на „Общински пазари” ЕООД - Троян.         

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен публичен търг на 26 май 2021 г. (сряда) при същите условия, час и място, като огледа на обектите, внасянето на депозита и подаването на предложенията за участие в търга се извършва до 16 часа на 25.05.2021 г.      

 

 

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2021 Вестник "Троянски глас"