Единственият кандидат - Валентин Дацов, не спечели конкурса за управител на „Общински пазари“ ЕООД, Троян

На 27 април се проведоха вторият и третият етап на конкурса за възлагане управлението на „Общински пазари“ ЕООД, Троян, а именно: представяне на разработената от допуснатия кандидат концепция за развитие на дружеството за срок от 3 години и събеседване, включващо въпроси по представената концепция и по нормативната уредба, касаеща дейността на търговски дружества с общинско участие в капитала, представяне на способността на кандидата да планира и взима управленски решения, административни, професионални и делови качества и др. 

Крайната оценка на комисията, представляваща средно аритметичната оценка от разработката и проведеното събеседване на допуснатия до втория и третия етап на конкурса участник - Валентин Дацов, е 4 точки (Добро представяне) от максимални 6 точки.

Съгласно чл.34, ал.3 от Наредба №3 за реда за упражняване правата на Община Троян в публичните предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел в случай че няма кандидат, чиято крайна оценка е над 4.50, Общинският съвет прекратява конкурса.

По информация на Община Троян

 

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2022 Вестник "Троянски глас"