Плащането на местните данъци и такси за 2023 г. в община Троян започна

Отдел "Местни приходи" на Община Троян Отдел "Местни приходи" на Община Троян

Считано от 12 януари 2023 г. Община Троян започна събирането на местните данъци и такси за настоящата година, съобщиха от отдел „Местни приходи“.

Сроковете за внасяне на задълженията за местни данъци и такса битови отпадъци са следните:

 1. Данък върху недвижимите имоти и Такса за битови отпадъци се плащат на две равни вноски в следните срокове:
 • До 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.
 • На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
 • За имоти, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в посочените срокове, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете, данъкът се заплаща в двумесечен срок от придобиването.
 1. Данък върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове:
 • До 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.
 • На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
 • За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от придобиването, съответно на регистрацията им за движение.
 1. Патентен данък се плаща на четири вноски:
 • за първо тримесечие – до 31 януари;
 • за второ тримесечие – до 30 април;
 • за трето тримесечие – до 31 юли;
 • за четвърто тримесечие – до 31 октомври
 • На предплатилите до 31 януари за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
 1. Туристически данък
 • дължимия данък се внася от задължените лица до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Заплащането може да се извърши:

 • на касите на отдел “Местни приходи”, ул. “Раковски” № 55 /бившето Данъчно подразделение/,
 • в кметствата в селата на община Троян,
 • в касите на ИЗИПЕЙ АД
 • онлайн на www.ePay.bg
 • чрез пощенски запис
 • по банков път по следната сметка:

„Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, Офис Троян

Банкова сметка – BG94RZBB91558420008108

BIC - RZBBBGSF

Код за вид плащане:

 • патентен данък – 44 14 00
 • данък недвижими имоти – 44 21 00
 • данък върху превозните средства – 44 23 00
 • такса битови отпадъци – 44 24 00
 • туристически данък - 44 28 00

Заплащането на дължимите данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци, може да се извърши и преди получаване на съобщение.

От отдел "Местни приходи" напомнят на граждани и фирми, които не са платили старите си задължения, че могат да го направят по посочените начини. Неплатените задължения се събират принудително в съответствие с чл. 4, ал.2 от Закона за местните данъци и такси.

На сайта на Община Троян в раздел „Информация - Местни данъци и такси – Електронни услуги предоставяни от отдел Местни приходи“ задължените лица могат да правят справка за задълженията си за местни данъци и такси администрирани от отдел „Местни приходи“.  След като бъдат генерирани годишните съобщения за дължими данъци и такси за 2023г. има   възможност за получаването им посредством клиентски идентификационен номер (КИН), който се издава лично на лицето, след подаване на заявление по образец на място в отдел „Местни приходи“, чрез квалифициран електронен подпис  и чрез ПИК (персонален идентификационен код), издаден от НАП. Линк: https://troyan.imeon.bg/

 

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"