Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Троян предупреждава за опасност от горски пожари

По прогнозни данни на НИХМ предстоят дни с преобладаващи значително високи температури, надхвърлящи 35 градуса по целзий. Това създава предпоставки за възникване на горски пожари особено в иглолистни насаждения, каквито има и на територията на община Троян.

Тези пожари са характерни с бързото си развитие и разпространение на големи площи. Гасенето им изисква голям ресурс от сили и средства и голям диапазон от време за пълното им потушаване особено в труднодостъпни местности.

Към момента се активира и прибирането на реколтата от засети есенници, което допълнително усложнява пожароопасната обстановка. Вероятността да възникне пожар в житен масив и да се пренесе в гората е значителна.

Затова е необходимо всички граждани на община Троян, както и преминаващите или пребиваващи на територията й, да бъдат много внимателни при използване на открит огън. С особено внимание трябва да се пребивава на територията на планините, преминавайки покрай сухи тревни площи и горски масиви. Паленето на огън трябва да става само на определените и обозначени места. Не се допуска палене на открит огън и оставянето му без наблюдение. Всички ръководители на хижи е необходимо да определят места за палене на открит огън и предприемат необходимите мерки за обезопасяване на огнищата.
Не се допуска да се изхвърля незагасен цигарен фас върху горими материали.

Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци. Недопустимо е паленето на огън при наличие на силен вятър – той е в състояние да разнесе искри и горящи частици на големи разстояния, без да имате възможност за навременна и адекватна реакция.
Винаги загасявайте огъня с вода и се убедете, че не са останали тлеещи въглени.

 Действия при възникване на горски пожари:
– Оценете обстановката, като се ориентирате за мястото, посоката на разпространение огъня.
– Потърсете безопасен път да напуснете района.
– Защитете дихателните си пътища по възможност с мокра кърпа.
– Подайте съобщение на тел. 112
– Ако запалването е в начална фаза, може да го потушите с пръст

Последствията

Последствията от горските пожари са многостранни:
Екологични: Обезлесяване и ерозия на почвите. Промяна на водния отток, нарушаване на топлинния и воден баланс на екосистемите. Унищожаване на уникални находища на редки, защитени видове, ограничаване на биологичното разнообразие. Влошаване на санитарното състояние на горите. Намаляване поглъщателния капацитет на СО2.
Икономически: Похабяване на горски ресурси след дългогодишно инвестиране – загуба на дървесина. Извънредно отделяне на средства за ограничаване на вредните последствия. Намаляване продуктивността на земите.
Социални: Влошаване на микроклимата и условията за стопанска дейност. Спад в туристическия бизнес.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2023 Вестник "Троянски глас"