В Троян откриха инсталации за компостиране и сепариране на отпадъци

Кметовете на Троян и Априлци - Донка Михайлова и Тихомир Кукенски, прерязаха лентата на новия обект. Кметовете на Троян и Априлци - Донка Михайлова и Тихомир Кукенски, прерязаха лентата на новия обект. Снимка: Ирена Ламбаджиева

Един от най-значимите за Троян и Априлци проект, свързан с изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци беше открит на 23 април.

Лентата на новия обект прерязаха кметовете на двете общини Донка Михайлова и Тихомир Кукенски, а на церемонията присъстваха още заместник-областният управител Бойко Пъдарски, представители на фирмата изпълнител и на двете общински администрации.

Проектът е на стойност 6,2 млн. лв. и се финансира от оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, както и от общините Троян и Априлци.

Инвестицията реализира множество значими ползи за обществото и региона, сред които: намаляване на депонираните отпадъци; създаване на инфраструктура за третиране, оползотворяване и екологично обезвреждане на битовите отпадъци; ефективно използване на отпадъците; разкриване на нови работни места; опазване на околната среда и на здравето на жителите на двете общини.

За осигуряване на технологичните процеси на двете инсталации са доставени 110 бр. съдове за събиране на зелени отпадъци; два специализирани автомобила за събиране на зелените отпадъци; мобилен шредер (машина на третиране на едрогабаритни отпадъци) и челен товарач, които ще се използват от двете инсталации; електрокар за сепариращата инсталация.

При откриването на новите съоръжения кметът на Троян каза, че чрез тях ще бъде намалено количеството на отпадъците, които стигат до депото: „Инсталацията ще позволи да бъдат отделяни отпадъците, които могат да бъдат преработени вторично и количеството, което ще стига на депото за твърди битови отпадъци, ще бъде намалено чувствително. Това пряко ще рефлектира върху размера на такса „битови отпадъци“, която ще плащат гражданите и бизнесът“. Михайлова поясни, че таксата ще намалее.

Колегата й Кукенски отбеляза, че 40 процента от отпадъците в община Априлци могат да бъдат компостирани, а понеже общината е на голяма територия, няма възможност за разделно събиране на отпадъците, така че тази инсталация ще позволи значителна част от тях да бъдат използвани повторно, т.е. да бъдат рециклирани.

Оператор на изградените и оборудвани по проекта инсталации ще бъде публично предприятие, в което съдружници са общините Троян и Априлци. То ще работи в интерес на жителите и гостите на двете общини, защото предварителното третиране на битовите отпадъци - преди тяхното депониране - допринася съществено на намаляване на количеството и опасните им свойства, с което се ограничава вредното въздействие върху околната среда.

С развитието на технологиите за оползотворяване на отделените пластмаса, метал, стъкло, текстил, гума и кожа, все по-голяма част от тях ще се включват повторно в производството на нови продукти чрез използването им като алтернативен суровинен и енергиен източник и все по-малка част ще се депонират.

С изградената автоматизирана система за компостиране ще се произвежда балансиран компост, който ще обогатява почвата с органични вещества; ще предотвратява водната почвената ерозия; ще подпомага почистването и възстановяването на замърсени почви; ще осигурява живата компонента на почвата и ще намалява болестите по растенията; ще елиминира замърсителите от почвата.  Икономическите ползи включват намаляване на нуждата от поливане и използването на изкуствени торове и химикали за обработка на посевите.

(По информация на „Ламбаджиев студио“)

 

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"