Стартира проект „Информирано гражданско участие в Община Троян“

Сдружение „Троян в бъдещето“ стартира изпълнениетo на проект „Информирано гражданско участие в Община Троян“. Инициативата се изпълнява в рамките на проект „Права и ценности“ и е финансирана от Европейския съюз и фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ). С реализиране на проекта се цели, чрез проактивни дейности, изследвания и анализи, провеждането на информиран обществен дебат във формулирането на местни публични политики в областта на екологията. Така ще се подпомогнат целевите по проекта групи - медии и политици (на национално и местно ниво) в защитата и прилагането на ценностите на ЕС и конкретно да се подобри подзаконовата нормативна база на местно ниво.

В първия месец на инициативата ще бъдат поканени за участие в обсъждане целевите групи по проекта: медии, политици, административни служители и общински съветници. Ще бъдат дебатирани и обсъждани някои аспекти от нормативната уредба на Община Троян и по-конкретно в Наредба № 9 за управление на отпадъците на територията на община Троян и Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Троян. Ще се потърси хармонизирането им с евро-директивите в сектора (Европейския зелен пакт, новия План за действие за кръгова икономика, Плана за действие за нулево замърсяване) в контекста на местните специфики и особености. За целта ще се изследва коя целева група се идентифицира за разглежданите проблеми и какви са нейните нагласи чрез пряк дебат и обсъждане. След извеждане на резултатите, ще се проведе анкетиране сред широката общественост, като анкетата ще има за цел освен извличане на необходимите данни и информационна цел.

След това, обобщавайки излъчената информация, ще бъде проведен публичен дебат - кръгла маса за разискване и преодоляване на идентифицираните проблеми в екологичните публични политики.

Едва след това и на база проведените изследвания и резултати от публичните дебати, ще се формулират предложения за промени по нормативната база в контекста на ценностите на ЕС в областта на екологията. Ще бъдат изготвени и внесени мотивирани предложения към общинския съвет за нормативни промени. Ще бъде проследен процесът по приемане на предложенията и проведен необходимият мониторинг спрямо резултата. Така освен че ще бъде повишено разбирането за демокрация на местната ни общност, ще бъде насърчено и информираното гражданско участие. Така ще се подобри нормативната среда в областта на екологията, съобразно приетите европейски стратегии и планове на развитие. С паралелно провежданата информационна кампания в хода на изпълнение на дейностите, ще популяризираме по най-добрия начин резултатите от концепцията, покриващи целите на проекта.

С тази методика за изследване на общественото мнение, според местната специфика и чрез имплементиране и популяризиране на полезните европейски директиви и ценности в областта на екологията, от екипа на проекта считат, че ще се намери вярната пътна карта за формирането на местни политики и налагане на демокрацията на местно ниво. Освен това, с изпълнение на концепцията от Сдружение „Троян в бъдещето“ смятат, че ще успеят да се развият като организация и считат, че с уменията и знанията, които притежава екипът им, ще се окаже положително въздействие на местно ниво по приемането и прилагането на ценностите на ЕС.

 

https://troyan-future.com/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100088988107210

ЕКИП на Сдружение „Троян в бъдещето“

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"