Община Троян остава финансово стабилна

Въпреки липсата на предвидимост за развитие на здравните, социалните и икономическите процеси в страната през изминалата година ръководството на община Троян продължи да използва всички възможни източници – собствени приходи, държавно финансиране, европейски фондове и програми, за да запази финансовата стабилност на общината.

Това каза кметът Донка Михайлова на първата си за 2022 г. пресконференция, провела се на 21 януари, и посочи двете най-сериозни предизвикателства - изпълнението на инвестиционната програма и на проектите с външно финансиране. Сходно е и състоянието на второстепенните разпоредители с бюджет, а проведените реформи в отделни дейности дават добър резултат и ще бъдат продължени, за да се постигне по-добра финансова ефективност.

Първоначално приетият бюджет бе в размер на 35 918 000 лева и след всички актуализации, в края на годината той възлиза на 40 909 000 лева, което го прави най-големият, управляван от Общината към момента.

Общото изпълнение на приходите е в размер на 40 411 000 лева, а на разходите 33 270 000 лева, което формира положително салдо към 31 декември 2021 г. в размер на 7 141 000 лева. „Въпреки че по-голяма част от остатъка е с целеви характер, наличието на средства по сметката на Общината ни дава относително спокойствие за бюджет 2022 година“, подчерта Михайлова и уточни, че спрямо 2020 г. общо постъпилите приходи в бюджета нарастват с 6 359 000 лева, което идва основно от предоставените допълнително от държавния бюджет средства в размер на 5 000 000 лева, предназначени за социални проекти, капиталови разходи, провеждане на избори и финансиране на държавни дейности.

„Въпреки здравната и политическата криза, които породиха притеснения за изпълнението на собствените ни приходи,  можем да отчетем, че към края на 2021 г. те са преизпълнени и спрямо плана за годината, и спрямо реализираните през 2020 година. Първоначалният план на собствените приходи бе в размер на 8 178 000 лева и, след всички извършени актуализации, към края на годината достигна 8 395 000 лева. Реализираните собствените данъчни и неданъчни приходи са 8 487 000 лева, срещу 8 240 000 лева за 2020 година“, обясни кметът. 

С наличните местни приходи към края на годината са обезпечени плащанията по оперативни програми, преди тяхното възстановяване, в размер на 445 хил. лева.

Общо разходените средства за 2021 година са с 9 000 000 лева повече спрямо 2020 година. Най-голям ръст се отчита при разходите за инвестиции – 3 533 000 лева, за образование – 2 649 000 лева, социални дейности – 667 000 лева и спорт и култура – 512 000 лева.

И през 2021 г. отново е постигнато оптимално съотношение между такси и бюджетни средства в Детска ясла №1 и Детска млечна кухня, като със събраните приходи се покриват 65% от извършените текущи разходи.

През изминалата година е продължило оптимизирането на разходите и при детските градини и Домашния социален патронаж, като и при тези бюджетни дейности покриваемостта на разходените средства с реализираните приходи е подобрено спрямо миналата година. При детските градини то е 51%, а при Домашния социален патронаж - 56%, съответно срещу 50% и 52% за 2020 г. Това се дължи основно на работата на кухнята-майка, в която се приготвя храна за децата от детските градини в града, на промяната в организацията по приготвяне на храната за възрастните хора и използването и в двете дейности на зеленчуци и плодове собствено производство. 

„Към края на 2021 година благодарение на водената стабилна и устойчива политика общината е в стабилно финансово състояние“, подчерта Донка Михайлова и посочи най-сериозните затруднения, които се очакват при изпълнението на капиталовата програма за 2022 г. Заради  късното приемане на общинския бюджет, наложено от забавеното приемане на държавния бюджет. Затрудненията са свързани предимно с това, че основната част от процедурите по Закона за обществените поръчки, които траят средно по 3-4 месеца, ще се провеждат след като Общинският съвет приеме Бюджет 2022 г. Община Троян използва всички законови възможности този срок да бъде изтеглен напред във времето.

Вече са предприети действия за търсене на възможности за привличане на външно финансиране за Многофункционалната спортна зала.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"