Ръст на инвестиционната активност в община Троян

Инж. Николай Хитров, директор на дирекция „Устройство на територията“ в общинска администрация - Троян Инж. Николай Хитров, директор на дирекция „Устройство на територията“ в общинска администрация - Троян

Значително увеличена инвестиционна активност се отчита в община Троян за петте месеца на 2023 г., каза пред журналисти директорът на дирекция „Устройство на територията“ в местната администрация инж. Николай Хитров. Най-голям ръст се наблюдава при одобрените инвестиционни проекти и издадените строителни разрешения, като за периода са издадени 101 бр. срещу 57 бр. за 2022 година. Увеличен е и броят на издадените визи за проектиране (113 за 2022 г., а за 2023 г. - 129), както и издадените разрешения за изработване на ПУП (44 за 2022 г., за 2023 г. - 55).

Според Хитров увеличената инвестиционна активност ще запази своя темп и до края на годината, като основна причина за това са въвеждането на мерките по изпълнение на приетия преди малко повече от година Общ устройствен план на община Троян. С изпълнението на плана става възможно да се реализират по-мащабни и дългосрочни проекти, да се резервират територии за изпълнение на проекти с важно значение за развитието на общината, както и да се планират необходимите ресурси за тях.

Нови мощности ще строи местният бизнес – одобрени са проекти и са издадени строителни разрешения на „Калинел“ ЕООД, „Биопрограма“ ЕАД - с. Дебнево, „Земя – 2010“ ООД – с. Дебнево, „Железопътен терминал Троян“ ЕООД, „ТИНГ“ ЕООД, „СОЛИД 85“ ЕООД, „БОКИ АУТО“ ЕООД, „Оптимал Енерджи“ ООД.

Значителни инвестиции ще бележи и дейността на „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД. Издадени са седем разрешения за електроснабдяване на нови обекти в гр. Троян и селата Орешак, Белиш и Бели Осъм. Тези инвестиции обаче няма да подобрят качеството на услугата, която получават жителите на някои троянски квартали и на редица населени места в общината.

Във връзка с това и в отговор на въпрос на ТГ кметът на Троян Донка Михайлова изрази неудовлетворение от обема инвестиции, които „Електрохолд“ прави на територията на общината, въпреки твърденията на ръководството му, че в община Троян се инвестира относително повече отколкото в други общини от такъв мащаб и че всъщност КЕВР налага ограничение върху обема на средствата за инвестиции. Тези средства са в пряка зависимост от финансовите резултати на доставчиците на електроенергия.

„Миналата година по наше настояване имахме една относително сериозна инвестиция, която позволи да бъдат монтирани устройства, които да позволяват разделянето на потоците електроенергия в посока Балканец – Беклемето. Разбира се, подменят се на много места преносните мрежи. В момента, преди започване на реконструкцията на ул. „Васил Левски“ в участъка от Белодробната болница до кръговото при АИР-а, също се подменя мрежата. Но очевидно качеството на оказваната услуга показва, че тези инвестиции са недостатъчни и ние нямаме удовлетворение от това“, подчерта Михайлова.

Община Троян ще е инвеститор на още четири нови обекта - реконструкция на надлез до ж. п. гара на ул. „Опълченска“, Троян, детски площадки в ДГ „Мир”, реформиране на дома за стари хора в с. Добродан и аварийно укрепване на участък от общински път LOV 1140 Орешак – Черни Осъм.

Чувствително е увеличен и броят на разрешените жилищни сгради на граждани, реконструкции, преустройства - 59 бр. Това не е изненада, защото очакваният положителен резултат от градоустройствената работа за обезпечаването на жилищни територии с подробни устройствени планове, като част от общинската политика за по-добро качество на живот в по-добра жизнена среда, дава добър резултат. Работата на общинската администрация през последните години е съсредоточена върху изработване на планове в жилищни територии в периферията на града поради повишения инвестиционен интерес и в изпълнение на политиката за разтоварване на централните градски части и намаляване на инвестиционния натиск за строителство в жилищните комплекси.

За да се запази тенденцията от първите пет месеца до края на годината, ще се постави акцент върху осигуряването на трайна основа за проектиране, строителство и ремонт на сгради и съоръжения чрез ускоряване на процедирането на устройствени планове за инвестиционни намерения на физически и юридически лица, поддържане на регулационните планове и специализираните карти за устройствено планиране на територията на община Троян в актуално състояние.

Постигнатият максимален обхват на електронните услуги и комплексното административно обслужване за бизнеса и гражданите, които косвено допринасят за благоприятна среда за инвестиции, ще бъдат увеличени до края на годината и с електронни градоустройствени процедури. С това ще се отговори адекватно на увеличената инвестиционната активност чрез по-бърза обработка на инвестиционните предложения и поддържане на висок стандарт на техническите услуги.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2023 Вестник "Троянски глас"