Спри горските пожари: Съвети за недопускане на пожари в природата

Във връзка с пожароопасната обстановка ОДМВР – Ловеч, разпространи Съвети за недопускане на горски пожари.

Пожар в природата

Знаете ли, че 35% от територията на България са гори и страната ни е на трето място в Европа по биологично разнообразие. За една година горските масиви обработват над 10500000  тона  въглероден  диоксид  и  ни  даряват  със  7300000  тона кислород. Средната скорост на пожарите в природата е 22.5 км/ч и за минути може да обхване огромни площи.

Пожарите в природата са явления, които засягат горския и полски фонд, блата, мочурища, както и високите части на планините с предимно нискостеблена растителност. Те често са неконтролируеми и оказват негативно въздействие върху екосистемата. Пожарите в природата нерядко водят и до човешки жертви.

Причини за възникването им:

– Небрежно боравене с огън и изхвърляне на горящи клечки кибрит и незагасени цигари;

– Запалване на битови отпадъци или суха тревна растителност;

– Техническа неизправност на машини и моторни превозни средства, работещи на полето и в  гората;

– Детска игра с огън;

– Самозапалване на вещества и материали;

– Природни явления (мълнии);

– Късо съединение и аварии на електрически далекопроводи;

– Умисъл.

Как да опазим природата от пожар:

Не изхвърляй неизгасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима среда!

Машините и моторните превозни средства, работещи на полето и в гората, трябва да са технически изправни.

Паленето на огън в гората е забранено, освен на обезопасените и обозначени за това места.

Преди да запалите огън на разрешените за това места, се уверете, че разполагате с вода или други средства за загасяването му, при поява на вятър и при напускане на мястото.

Не бива да се изхвърлят бутилки. Те могат да проявят ефекта на лупа и това  да доведе до запалване на суха трева, листа или растителни остатъци. 

Недопустимо е паленето на огън при наличие на силен вятър – той може да разнесе горящите частици, без да имате възможност за навременна реакция.

Силният вятър увеличава притока на кислород към огнището и подпомага развитието на пожара.

Разчистването на пасища, сухи клони и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез събирането, окосяването и извозването им на определените за това места. Забранено е унищожаването им чрез изгаряне!

За да се предотврати самозапалване, прясното сено се складира на дебел слой само след като изсъхне.

За да се предотвратят пожарите, предизвикани от късо съединение на далекопроводите, под и около тях се оформят просеки.

Абсолютно забранено е опалването на стърнищата.

Какво да правим, ако попаднем в близост до пожар в природата?

Ако забележиш признаци за пожар в природата (дим, мирис на изгоряло и пламъци), е необходимо да оцениш обстановката – да се ориентираш за мястото на възникването му, фронтът и посоката на придвижване на огъня.

При опасност от усложняване на ситуацията потърси безопасен и напусни района на пожара, в посока обратна на посоката на вятъра. Придвижвай се в близост до водоеми или водоизточници /язовири, езера, реки и потоци/.

След като избегнеш първоначалната опасност, по най- бързия начин подай съобщение за забелязания пожар на тел. 112, в близка хижа или туристически пункт, в местното лесничейство или в кметството.

Ако имаш информация за хора, в близост до огнището на запалване, или в района на пожара, подай бързо тази информация.

Ако запалването е в начална фаза, може да го потушиш с пръст, пясък и тупалки от зелени клони. Ако имаш възможност използвай вода или налична техника.

Защити дрехите и косата си от запалване /при възможност ги намокри/, както и дихателните си пътища /с мокра тъкан или други предпазни средства/.

Разкажи на пристигналите на място пожарни екипи цялата информация, с която разполагаш и следвай техните указания.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2021 Вестник "Троянски глас"