“Общински пазари” отдава под наем обекти на Малкия пазар

На основание чл.18 ал.2 от Наредба №3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и  сдруженията  с нестопанска цел и Заповед №2 от 04.01.2023 г. на управителя на “Общински пазари” ЕООД-Троян обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следните обекти собственост на дружеството:

  1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73198.504.392.14.3, с площ 11.05 кв.м., по кадастралната карта на гр.Троян, търговски комплекс ,,Малък пазар”, за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена 310.00 лв. без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 372.00 лв.
  2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73198.504.404.6.2, с площ 24.83 кв.м., по кадастралната карта на гр.Троян, търговски комплекс ,,Малък пазар”, за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена 648.00 лв. без ДДС. Депозитна вноска за участие в търга 777.60 лв.

Тръжната документация се закупува в администрацията на дружеството срещу 30.00 лв. без ДДС в брой, в срок до 16.00 часа на 17.01.2023 г .

Оглед на обекта се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време в срок до 16.00 часа на 17.01.2023 г.

Депозитната вноска за участие в търга се внася в касата на дружеството или по банков път в срок до 16.00 часа на 17.01.2023 г.

Предложения за участие в търга се подават в счетоводството на дружеството до 16.00 часа на 17.01.2023 г.

Търгът ще се проведе на 18.01.2023г. (сряда) от 09.00 часа в административната сграда на „Общински пазари” ЕООД - Троян.    

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен публичен търг на 25 януари 2023г. (сряда) при същите условия, час и място, като оглед ът на обекта, внасянето на депозита и подаването на предложенията за участие в търга се извършва до 16 часа на 24.01.2023 г.       

 

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2023 Вестник "Троянски глас"