МБАЛ – Троян обявява конкурс за Главна медицинска сестра

На основание чл.90 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 68 от Закона за лечебните заведения обявява конкурс за  длъжността: Главна медицинска сестра

Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

  1. Образователно-квалификационна степен „магистър по здравни грижи”;
  2. Не по-малко от 10 години управленски трудов стаж в лечебно заведение за болнична помощ.

Начин на провеждане на конкурса:

1.Оценка на предварително изготвен проект на тема:

 „Управление на здравните грижи в болница за активно лечение”

  1. Събеседване по проблемите на управлението. 

Необходими  документи:

1.Заявление за участие;

2.Диплома за завършено образование „Магистър по управление на здравните грижи” – нотариално заверено копие;

3.Свидетелство за съдимост;

4.Професионална автобиография;

5.Препис-извлечение от  трудова книжка;

6.Писмен проект по поставената тема /в три екземпляра/.

 Документите се представят в срок до 16,00 часа на 9 декември 2022 г. при техническия сътрудник на управителя на „МБАЛ-Троян” ЕООД в два запечатани плика:

        -  I-ви за  документите – надписан с трите имена,адрес и тел. за връзка;

        - II-ри за писмените проекти, като последният плик е ненадписан и се поставя в надписания плик с документите.

 Телефон за справки: 0670/ 62019,64936 в. 344

 

 

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2022 Вестник "Троянски глас"